« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu -EVT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15671534980phpc2bbql.pdf
Toman 2019.08 2911 52 46
<br> Bc.Ji Slgner
<br> Skorošice \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \
<br> % 5 3 E = '9 3 $% 5 % 300 \ %Š Ščšó' EE?,"'e 19 2; ff \ \ „ © “.;—“»“,-'.91 $““—\,\\ <p- a \ '- 'm- =.I I.' ;"l (9 I '; f 3 / ' \ ' \ \ Il \\ iI II \ \ \\.\ \_ \|_ ;.\.\ \ '\ I'.\\ \ \ E\ E\ UM $k \.\.I.II | \.\ \!| :| \ \ \ \ \ \ i! \i \\ \\\\ Ir \.\ "\
<br> ščíšk'á _ <,>
<br> %
<br> N
<br> EiB—“
<br> “Samir/45
<br> \ J! kal“-
<br> DoInI Skorošice
<br> Hadí; vrch 474
<br> \ \ \
<br> \.IŽanvá
<br> Hlaglk Nádražní <.>
<br> SILNICE III/45316 UZAVRENA
<br> AĚIEÍEEII;
<br> ' OF'BOUHLAS'ENA PŘÍLOHA \
<br> '.ke sa“:;:.ov1&ku — vyší'ldřani If.dakumnnmq.' f" I::alsku ředzluishí'pnllrÁ: Ořcrmmkúlm.::-_„a I J!" __
<br> V __ _M '_-"__—-—.*.-.—ú" ———-.<.>.<.> !“ -,<,> &' č— \- _ %:W "475 ma; ___/ff %
<br> c.\ kar-M-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.\ Dne
<br> \Zi'; správnost
<br>.Uzavřený úsek
<br> Vypracoval:
<br> _.a? |.-.„.“(*-"7% “» SILNICEIIII45316 SILNICE II]!4531B 'ř'.UZAVRENA UZAVRENA.+ “\ 9613 “_ “větši-f RLĚIIII - ' “\ f.; \QI:IIX \ '$ " QI? $? __ \.<.> - _í' 3:1 I.<.>.? 40.8? - „Mariánské _ \,_3 „\ : náměstí Í' _ _.r “ ' ÉJoserškŠf
<br> SILNICE III/45316 UZAVRENA
<br> SILNICE _IIII45316 UZAVRENA
<br> Datum:
<br> 1.8.2019
<br> lng.XXXX XXXXX
<br> Rekonstrukce a výstavba kanalizace v obci Skorošice
<br> Úplná uzavírka silnice Ill/45318
<br> Přechodné dopravní značení
<br> 5 E K N E SEKNE,spol.s r.o.Hamerská 12,772 00 Olomouc DIČ: 0262363701 tel./fax: 585 311 867
export2udfile0-15671534980phpnxapee.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor Dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/44627/2019Spis.zn.: MJ/39929/2019/03/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 28.8.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dneX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby EVT Stavby s.r.o <.>,V Zahra�dka�čh 3,56802 Svitavy,IČ� 252 60 766 v zastoupení� SEKNE spol.s r.o <.>,Hamerska� 12,772 00 Olomouč,IČ� 62363701o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na sil.č�.III/45316 ul.Ny�znerovska�,III/45315,Mí�stní�komunikače ul.Ny�znerovska� v obči Skoros�iče,sil.III/45316 ul Ny�znerovska�,ul Bezruč�ova,sil.III/45313 ul.Sokolska�.ul.Mly�nska� ve me�ste� Z� ulova� pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i realizačistavby „Rekonstrukce a výstavba kanalizace v obci Skorošice“ - konečná úprava povrchu,podleustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu 6.9.2019 –30.10.2019.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k ze dne22.8.2019,č�.j.KRPM – 93396-1/Č� J – 2019 - 141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na sil.č�.III/45316 ul.Ny�znerovska�,III/45315,Mí�stní� komunikače ul.Ny�znerovska� v obči Skoros�iče,sil.III/45316 ul Ny�znerovska�,ul Bezruč�ova,sil.III/45313 ul.Sokolska�.ul.Mly�nska� ve me�ste� Z� ulova� pro uz� ití� dopravní�čh ...

Načteno

edesky.cz/d/3222162

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz