« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Hostivařská, Hostivařské náměstí, NN 5436, Na Sedlišti, Na Plískavě, Pražská, Průmyslová, Švehlova, U Břehu, V Nové Hostivaři Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Hostivařská, Hostivařské náměstí, NN 5436, Na Sedlišti, Na Plískavě, Pražská, Průmyslová, Švehlova, U Břehu, V Nové Hostivaři Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: áâ.=zí._z@/9 Pořadové ůlıšıłow- vp Sejmuto dna: /44 ž°ø!677*9 MĚSTSIQÄ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy "II"-I."'I-IIüI.II-.ııII 1-""I-II-*-I-I-ı-nnıı-ı-n-n Lìäm mɱš""„lr3 KÉ ŠASTI ťflnfl§žøm §5 I‹ VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVA ZNACKA' ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DS: SZ ÚMČ P15 38937/2019 39523/2019/OD/Fri Fričová.281 003 609 281 003 611 fi'icovae@praha15.02 n1 chodník 401 mg) ž Termín : 21.09.2019 od 0800 hod.do 2200 hod.Podmínky pro realizaci: a) Umístění dopravného značení bude provedeno V souladu S přiloženou situací dopravního značení a vyjádřením dotčeného orgánu Policie Ceské republiky,výše uvedenou vyhláškou Č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,TP66 a CSN EN 12899-1.sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 pracoviště: Boloňská 478/1,109 O0 Praha 10 bankgvłfl spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19«2000719399/0800 e-mail: podatelna@pl5.mepnet.cz http:ť/www.pı'ahal 5.02 tel.: +420-281 003 11 ł IČ: 00231355 fax: +420-274 864 756 DIČ: CZ00231355 II n.v»vv--.-vnnn-ııflım'-ıııwrıvıcıflırıızwıflıh-nııç-nnı-úıfl-ııuqflfl--zızıınııêınflçęnııflwn čj,ÚMČ P15 39523/2019,/0DťFri í b) Svislé dopravní značení musí být V reflexním provedení V záldadní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.o) Dopravní značení musí být po celou dobu jeho umístění udržováno V úplném,čitelném a čistém stavu.d) ÚMČ Praha 15,odbor dopravy,sí vyhrazuje právo toto opatření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,popřípadě zrušit,pokud si to vyžádá veřejný záj em nebo V případě,že dopravní značení bude umístěno V rozporuse stanovenými podmíııkanˇıi.e) Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení,stanovisko,posouzení,případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.Odůvodnění In.Í Dne 19.08.2019 podal spolek Auto*Mat,IČ: 226 70 319,se sídlem Vodičkova 704/36,110 00 Praha 1,žádost O povolení zvláštníh...

Načteno

edesky.cz/d/3220015

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz