« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 Dokument ke stažení
V y v a n a dne: ø.ć9)ž› „zá za Sejmuto dna:.ćăť -7'ž„čov9 _.--v-I-øv R-nrflflúvú šlsłoz 6 Počat Iintù: 47 Jméno Email Telefon Ing.XXXXXXX XXXXX pa*JIina <.>,qucka@praha.eLX XXX XXX XXX úňám MĚSTSKÉ ČASTI WAHA 15 -ı.ıınılııI.nnııflç Příloha č I fc usnesení Rady HMP č.1601 ze dne 5.8.2019 PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G ı VE STEJNÉ LHÚTÉ VWÉŠENO \ ELEKTRONICKY www.praha15.[:2 I.i-ø?::ıT1ı ı:ı1:nrI:ı".nı;I.<.> 1.'.T.<.> ı.'|nıı:nı.<.>,<.> nI „PROGRAM CELOMESTSKE PODPORY VZDELAVANI NA UZEMI HLAVNIHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2020" podle § 10c zákona č.<.> 250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"),a zákona č.131/2000 Sb <.>,O hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zálçon O hlavním městě Praze") (dále jen,<,> Progranı") ZÁKLADNÍ INFORMACE ) š ł Q 1.Hlavní město Praha (dále jen „HMP" poskytuje granty hlavního města Prahy formou dotací na účel stanovený V článku A.Programu (dále jen,<,> Účel").2.Dotací jsou peněžní prostřeclky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený V Programu (dále jen,<,> Dotace").Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § IOa odst.2 zákona O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí V dalších letech.V rámci Prograrnu budou poskytovány jednoleté Dotace.3.O Dotaci V rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené V článku E.Programu (dále jen,<,> Žadatel").1 Í 5 4,Dotací lze poskytnout pouze na základě žádosti O poskytnutí dotace (dále jen,<,> Žádost").Žádost doručena HMP se Žadateli nevrací.Žádost je evidována V centrální databázi „Granty Magistrátu hlavního města Prahy".Žadatel je povinen na výzvu I-IMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace souvisejicí S Žádostí.ì Í H 5.Součástí Žádosti může být i více projektů.Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu.Projekt obsahuje věcné,časové a finanční podmínky a činností,cíl,cílovou sk...

Načteno

edesky.cz/d/3220013


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz