« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Parkoviště NN 4675 při ul.Švehlova, Praha 10 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Parkoviště NN 4675 při ul.Švehlova, Praha 10 Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1„ 109 00 Praha 10 Odbor dopravy tn úräšçš MĚSTSKÉ ČÁSTI t›HzàHá fs - -! Vwàšeıııu dne: Süjrfl utťı dna VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÄ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX' I.E-MAIL: vêzë vëøžqzžlzžćš Qøčđ/9 ø J DS: DATUM: SZ ÚMČ PA 37924/2019 ÚMČ P A 39741/2019/OD/MVo Vodičková.281 003 603 281 003 611 VodickovaM@p15.mepnetcz nkybvp5 27.08.2019 - Pořadové m8%&í ıàšăeˇššˇíıflıú -ıı-ıııııı.ıııııııı'ıı-ııflııı V EŘ E J N Ä V Y H L Á Š K A VE STEJNÉ LHUTÉ VYVĚŠENO I ELEKTRONICKY www.praha'I5.cz Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55t2000 Sb.111.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu S § 171 a § 173 zákona ě.500/2004 Sb <.>,spllávní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh ze dne 12.08.2019,a po písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie ze dne 15.08.2019 V y d á V á podle st.§ '77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních koınunìkacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Hostivař opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívej ící V umístění dopravního značení dle potvrzená a odsoulılasené situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: komunikace: účel termín: dle situace DIO účelová l557 p.deněk Havel ve buc odboru dopravy ÚMČ Praha 15 I I.I i i "| Í Ä 'i Toto opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu je platné...

Načteno

edesky.cz/d/3217663

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz