« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostišovská Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostišovská Dokument ke stažení
I I má MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy I- ÚŘAD mé;*šlılsš‹;É ›:*i1fi~:ˇz='šˇi ıw\HA~15--l -ımııııını- » m m m q n h w fl - n ı n w q " 'HIm--hl.-I" Vyvëšsno dne čí:ìčsirı"ıuto dne VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E~IvIAIL: DS: DATUM: SZ ÚMČ PA 38874/2019 ÚMČ P15 39456/2019/OD/MKG Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Ketnerová XXX XXX XXX XXX XXX XXX milosIava.rabískovXketnerXva@prahaXX.02 nkybvp5 23.08.2019 fluıııı-ııı ‹=l=*'*Ě.<.>.z-ž'.z.<.> 'ćŤ×'4 "7€2.<.> ?z_=›.!.0„ű' POI'~ dovćı ćífllo Počet Iıału 6 V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A Opatření obecné povahy vE STEJNÉ LHUTE VWĚŠENO I ELEKTFì0~NlCII(Y www.praha15.ılz Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 1.24 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komuııìkacích a o změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdě Ších předpisů,a obecně závazné vyhlášky ě.55/2000 Sb.hl.111.Prahy,kterou se vydává Statut hl.111.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu S § 171 a 173 zákona ě.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dııe 19.08.2019,a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru slııžby dopravní policie ěj.KRPA-5366-1/ČJ-2019-0000DŽ ze du 03.01.2019 § v y á v á d podle § 77 odst.I písm.c),odst.5 a § 78 zák.Č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Hostivař opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající V umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření I dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku 7P3 7126,V10f,podélné stání (š = ...

Načteno

edesky.cz/d/3217662

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz