« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN2106/Boloňská Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN2106/Boloňská Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
Odbor dopravy
<br> \
<br> q ç ç ů m fl -
<br> Vyvčıiâflncı ťíııaz
<br> 1079
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
SPISOVÁ ZNAČKA:
ČJ.:
VYŘIZUJE :
TEL.:
FAX :
E-MAIL :
DS :
DATUM'
<br> SZ ÚMČ P15 40170/2018
ÚMČ P15 3941 I/2019/OD/MKG
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Ketnerová
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
míloslava.rabiskovaketner0va@praha15.02
nkybvp5
22.08.2019
<br> úäzw MÉS'Tž;KÉ đ§Ažš'"m šflťšøıˇxıiøfl.15
<.>.<.> <.>
<br> W-*W---Í*ø:a*Í1ıuic1dnfl
<.> na,-ınınıı r
<br> ì „z „A za 91
Pofadııvà Pcıřıťıt ìıťsfu
<br> n n ı u ı ı : n n ı ı fl ı ı n r n m w n = ł ı ı ı ù
<.>
<br> LHÚTĚ
WVÉŠENU ı ELEKTRONICKY
<br> www.praha15.cz
I
I
i
<br> V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy i l
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zžıkona č.361/2000 Sb.<,>
O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu) <,>
<br>.ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.In.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu S § 171 a § 173 zákona ě.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pczděj Ších předpisů,na návrh podaný dne 21.08.2019 a po písemném vyj odření
Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.In.Prahy,Odboru služby dopravní policie
čj.KRPA-5366~1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 03.01.2019
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.o),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích
a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunilqacích,ve znění pozdějších
předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,li.ú.Horní I*~/[ěcholupy
<br> i
<br> I
ı
<br> I
<br> opatření obecné povahy - stanovení přeclıodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívej boí V umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí
toh...

Načteno

edesky.cz/d/3217661

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz