« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 25. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15669943880phpdfjvt8.pdf
Město Jeseník
<br>
<br>
Usnesení
<br>
<br>
přijatá na 25.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.8.2019
v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku
<br>
<br> 821 <.>
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č.163/2019 - 168/2019 <.>
<br>
822 <.>
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích
hospodaření města za první pololetí r.2019 <.>
<br>
823 <.>
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení
mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30.6.2019 na základě
přiložených výkazů <.>
<br>
824 <.>
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města
Jeseník na r.2020 až 2022 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu
rozpočtu města Jeseník na r.2020 - 2022 <.>
<br>
825 <.>
Rada města ukládá příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník připravit návrh
<br> Zásad pronájmu v Centru společných aktivit <.>
<br>
<br> 826 <.>
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.MJ-SML/0309/2019
ze dne 20.05.2019 na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici U Bělidla,Jeseník“
se zhotovitelem společností Technické služby Jeseník a.s <.>,IČO: 64610063,se sídlem
na adrese Otakara Březiny 168/41,790 01 Jeseník,jehož předmětem je úprava rozsahu
díla spočívající ve změně úpravy terénu tak,že nebudou použity palisády,nýbrž svahování
terénu,a s tím související snížení ceny díla o 82.062,12 Kč bez DPH <.>
<br>
827 <.>
Rada města ukládá dotační komisi projednat žádost Charity Jeseník o finanční příspěvek
ve výši 20.000 Kč na rekonstrukci Domova pokojného stáří sv.XXXXXXXXX v Javorníku <.>
<br>
<br> X
<br> 828 <.>
Rada města bere na vědomí postup Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při přípravě
změny provozování služby senior taxi <.>
<br>
829 <.>
Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí "Společné pomáháme - prezentace
poskytovatelů sociálních služeb 2019" <.>
<br>
830 <.>
Rada města ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářstv...

Načteno

edesky.cz/d/3217342

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz