« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Javorník - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15669943880phpnhfsxo.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 1287/4,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: dana.kasparova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/44217/2019/OSUUP/Kaš Jeseník 26.08.2019
Sp.značka: MJ/45430/2015
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br>
Město Javorník,nám.Svobody 134,790 70 Javorník,IDDS: ejmbdvv
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK
<br>
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání změny
územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny č.1
Územního plánu Javorník (dále jen „návrh změny ÚP“) a projednal ho s dotčenými orgány,krajským
úřadem a příslušnými obcemi <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 52 odst.1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh změny ÚP a
oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání
se koná
<br> v úterý 8.října 2019 v 15:00 hodin
<br> v obřadní síni Městského úřadu Javorník – nám.Svobody 134,Javorník
<br> Nejpozději
<br> do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj.do 15.10.2019)
<br> mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti námitky,dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení,které
byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny,a každý své připomínky <.>
<br> V...
export2udfile0-15669943880php3bxgnv.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/4421 71201 9/OSU UP/Kaš Jesenik 26.08.2019
<br> Sp.značka: MJ/45430/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci)
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: lng.XXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Město Javorník,nám.Svobody 134,790 70 Javorník,IDDS: ejmbdvv
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 úZEMNÍHo PLÁNU JAVORNÍK
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 odst.1 Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání změny územního plánu pořídil v souladu s š 50 odst.1 stavebního zákona Zpracování návrhu Změny č.1 Uzemního plánu Javorník (dále jen „návrh změny ÚP“) a projednal ho sdotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými obcemi <.>
<br> Pořizovatel v souladu s 5 52 odst.1 stavebního Zákona doručuje upravený a posouzený návrh změny UP a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání se koná
<br> V úterý 8.října 2019 V 15:00 hodin V obřadní síni Městského úřadu Javorník — nám.Svobody 134,Javorník Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj.do 15.10.2019)
<br> mohou uplatnit víastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a Zástu pce veřejnosti námitky,dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení,které byly od společného jednání podle 5 50 stavebního Zákona změněny,a každý své připomínky <.>
<br> Vzhledem k rozsahu není možné celou dokumentaci návrhu změny ÚP zveřejnit na úřední desce <.>
<br> Dokumentace upraveného návrhu změny ÚP bude vystavena k veřejnému nahlédnutí v době od 28.08.2019 do 15.10.2019,a to:
<br>.na Městském úřadě Javorník,nám.Svobody 134,790 70 Javorník
<br>.na Městském úřadě Jesen...

Načteno

edesky.cz/d/3217341

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz