« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/373, III/37313, III/37335, III/37336, III/37337 a parkoviště v místní části Javoříčko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
M6stskf 6lad Litovel Odbor dopravy n6m.Pi.Otakara 77712,784 01 Litovel OZNAMEN1 VEREJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 tipravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 0iad^Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org6n st6tni spr6vy podle ust.g 124 odst.6 z5kona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikaciih,ve zn6ni pozAB;Sicn pieOfisg (d6le jen,<,>.2-a\o-1o 9i!{e_1t! nrovozu'),obdrZel dne: 31.07.2019 od PORR a.s <.>,Dube6ska-3238i36,iOO dO XXXXX X-X,ICO: XXX XX XXX,zastoupenX na zXkladX pln6 moci SEKNE s.r.o <.>,Hamersk6 12,772 00 Otomouc,!eO: 623 63 701,Za999l9 stinoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnich komunikacich - sil.!t/373,111137313,lll/37335,lll/37336,111137337 aparkovi5t6 v mistni 66stiJ'avoiilko zdirvodu realizacestavby: " Luk6,komunikace Ill/37335" - rekonstrukce komunikace.K 26dosti ke stanovenl piechodn6 0pravy provozu bylo piedloZeno piedchozipisemn6 doporudeni dotden6ho org6nu Policie CR,Krajsk6ho ieditelstvi policie Olomouckeho kraje,Uzemni odbor dlororc,Dl ze dne: 29.07.2019 pod 6.j.: KRPM - 91676-1/CJ-2019-140506.M6stskf-6iad Litovet,odbor dopravy po posouzeni 2Sdosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) zdkona o silni6nim provozu v n6vaznosti na ust' $ 77 odst.5 z6kona o silni6nfm provozu a ust.S 171 zAkona E.5OO/2004 Sb <.>,spr6vnl i6d,ve zn6ni pozd6j5ich pfedpis0 (,<,> d6le jen sprdvnf fad") stanovl piechodnou fipravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 6pravy: sil.<.> ll/373,lll/37313,ll!/37335,lll/37336,lllt37337 a parkovist6 v mlstni 66stiJavoii6ko d0vod piechodn6 0pravy: Luk6,komunikace llt/37335" - rekonsti'ukce komunikace.termin 0pravy: od 26.08.2019 do 20.10.2019 - po nabyti 06innosti opatieni obecn6 povahy.Mdsto Litovel tCo: ooz99r38 e.0dtu:3620811/0100 lD datov6 schr6nky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 153 1 1 'l E-mail: sekretariat@mestolilovel.cz www.litovel,eu e.1.: lrr M4lstzo1l Sp.znadka: DOP 310/2019 MSe Spisovf znak 280.10.skartaCnl znak S5 fel.:585153251 E-mail: sekanina@mestolitovel.cz...

Načteno

edesky.cz/d/3211409

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz