« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kurčatovova Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kurčatovova Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478X1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy 'I I % ı ı ı MĚĎ$š'TSKÉ ČA:„= Vyvěšeno dně ÚŘAKD --:~ S šL*š=ı.<.> ćfixHA 1 ~Tn.'i8]ľĚ":ıäÍC Űľiűć VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÄ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJEI TEL.: FAX: E-MAID SZ ÚMČ P15 11658/2019 38205/2019/QD/MBL,Ing.Bureš 281 003 604 281 003 611 buIˇc:sıTı@praha l5.02 I I „zžflž ve,Zo/91 vf: 90207/9* Pnrflóøvó člsło:„ """a"ˇˇ""š*" Fcıäıžfit iísäù ""'*.llıÍlıllIIlllnllı'bn-ıı.I.<.> I.<.>.DATUM : 13.08.2019 i‹ıwI'~I'I'ı'".'ı'Iı'ıIııı i I VEŘEJNÁ V Y H L Á Š K A Opatření obecné povahy VE STEJNÉ LHÚTĚ VWÉŠENO ı ELEKTRONICKY www.praha15.02 I Í Úřad městské částí Praha 15,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdě Ších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.In.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu S § 171 a § 173 zákona ě.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na záldadě řízení O náwhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,písemného vyj odření Policie ČR,Kraj ského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-126092-1/Čj - 2019-0000DŽ ze dne 10.04.2019.I I v y d á v á podle st.§ 77 odst.1 písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdě Ších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdě Ších předpisů,opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V MČ Praha- Petrovice spočívající V úpravách dopravního značení dle přiložené situace dopravního značení,která j e nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: Viz situace DZ komunikace: účel Kurčatovova (viz situace DZ) Zkapacitněııí současného parkoviště,ke stanici CSOV V souladu S nově přebudovaným v...

Načteno

edesky.cz/d/3209212

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz