« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Vyhláška č.j. MSPH 88 INS 16750/2019-A-4 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č.j. MSPH 88 INS 16750/2019-A-4 Dokument ke stažení
Pořadové člslc
<.> jb
<br> *IIII=I=hIı-.\I-Iı'lIı'ıII.IıLıHnı.4ııııı-ı 1 ü.ú -
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ čflsfl PRAHA 15
Wvëàťııwn dne: $ť1írflı.ıtü dne:
<br> VE STEJNÉ LHUTÉ
VWÉŠENO ı ELEKTRUNICKY
<br> www.praha15.cz V C.i- MSPI-I 88 INS 16750/2019-A-4
<br>./o/ď.Q „ZO 79
Počet listů: VYHLÁŠKA
<br> Městský soud V Praze rozhodl asistentem soudce Mgr.la/Liroslavou Předotovou V insolventní věcí
<br> d1už11í1~;a: XXXXX XXXXXXXXX,n r.XX.XX.XXXX,Herrızıgasse 7,552 78,Mommenheiıżn <,>
Německo
<br> O návrhu insolventního dlužníka
<br> takto :
<br> I.Soud touto vyhláškou oznamuje,že dne 15.08.2019 bylo zahájeno insolventní řízení a dne
16.08.2019 09:37 hod.byla tato vyhláška zveřejněna V insolventním rejstříku.I
<br> 1
<br> II.Soud vyzývá věřitele dlužníka,kteří chtějí své pohledávky uplatnit V insolventním řízení,aby
podali 1.1 zdej čího soudu přihlášku své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku <.>
<br> Poučení' 1
<br> není i
1
i
1
<br> ž
I
<br> ł
Ť
l
<br> 1
1
ł
š
<br> š
1
<br> Proti této vyhlášce odvolání přípustné (§ 101 odst.3 IZ) <.>
<br> Účinky zahájení insolventního řízení uvedené V st.§ 109 IZ nastávají okamžikem zveřejnění
této vyhlášky v insolventním rejstříku.Nestanoví-li insolventní zákon u některého ze způsobů
řešení úpadku jinak,trvají účinky spojené se zahájením insolventního řízení do jeho skončení,a
jde-li O reorganizaci,do schválení reorganizačního plánu (§ 109 odst.4,5 IZ) <.>
<br> Věřitelé jsou oprávněni od zahájení insolventního řízení uplatnit V něm své pohledávky
přihláškou,a to í V případě,že insolventní soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášk (§
110 odst.1 IZ) <.>
<br> Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři,který je zveřejněn na adrese ISIR.justice.cz
a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (ww\v.ju.stice.cz) včetně pokynů pro jejich
vyplnění spolu se vzorové vyplněným formulářem <.>
<br> K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny,kterých se přihláška dovolává,vykonatelnost
pohledávky se prokazuje veřejnou l...

Načteno

edesky.cz/d/3209206

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz