« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Regulační plán městské památkové rezervace Kolín - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

83928-2019_RPMPR_Kolin (222,2 kB)
Městský úřad Kolín
Odbor investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: investice@mukolin.cz
<br>
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Číslo jednací: MUKOLIN/OIÚP XXXXX/XX-ska Telefon: XXX XXX XXX
Spisová zn.: OIÚP RP 23702/2016 E-mail: jaromir.skala@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0 Datum: 20.08.2019
<br>
<br> Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele o zahájení řízení
a konání veřejného projednání návrhu
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle
§ 6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání regulačního plánu městské památkové rezervace Kolín podle § 22 a § 67 odst.1 stavebního
zákona termín veřejného projednání o upraveném návrhu regulačního plánu
<br> na středu 25.září 2019 od 15:00 hod <.>
<br> v konferenčním sále CEROP,Sokolská 1095,Kolín II <.>
<br> Návrh regulačního plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení
na úřední desce ve dnech 23.srpna 2019 – 2.října 2019 v tištěné podobě u pořizovatele (Městský
úřad Kolín,Karlovo náměstí 78,budova radnice,III.patro) v pracovních dnech a elektronicky na
http://www.mukolin.cz/cz/obcan/samosprava/strategicke-dokumenty/navrh-noveho-regulacniho-planu/ <.>
<br> Námitky mohou k návrhu regulačního plánu podat pouze osoby uvedené v § 85 stavebního zákona
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou <.>
<br> Připomínky může uplatnit každý,nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání <.>
<br> Dotčené orgány uplatní ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného pr...

Načteno

edesky.cz/d/3208960

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz