« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Územní plán Velim - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 pořizované zkráceným postupem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velim_zm_3_oznameni_o_zahajeni_rizeni (211,0 kB)
Městský úřad Kolín
Odbor investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: investice@mukolin.cz
<br>
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo jednací: MUKOLIN/OIÚP XXXXX/XX-kra Telefon: XXX XXX XXX
Spisová zn.: OIÚP UP 15843/2019 E-mail: karolina.kraicova@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1 + rozdělovník
Příloh/listů: 0/0 Datum: 14.08.2019
<br>
<br> Územní plán Velim – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání
návrhu změny č.3 pořizované zkráceným postupem
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle §
6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání změny č.3 územního plánu a podle § 22 a § 55b odst.2 stavebního zákona termín veřejného
projednání o návrhu změny č.3 územního plánu Velim
<br> na středu 25.září 2019 od 13:30 hod <.>
<br> v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín,Karlovo náměstí č.p.78 <.>
<br> Návrh změny č.3 územního plánu Kolín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení
tohoto oznámení na úřední desce ve dnech 23.srpna 2019 – 3.října 2019 v tištěné podobě
u pořizovatele (Městský úřad Kolín,budova radnice,III.patro) a na Obecním úřadu Velim
v pracovních dnech a na https://www.velim.cz/urad/uzemni-plan-velim/zmena-c-3-up-velim/ <.>
<br> Námitky mohou k návrhu změny č.3 územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.Povinnost doložit
údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na ...

Načteno

edesky.cz/d/3208959

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz