« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK v obci Senice na Hané, část Cakov - dočasná uzavírka mostu pro havarijní stav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stskf 6iad Litovel Odbor dopravy ndm.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel OZNAMETi VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 tipravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org6n st6tni spr6vy podle ust.g 124 odst.6 z6kona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikaclch,ve zn6nl pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,<,> z6kon o silnidnim provozu'),obdrZel dne: 12.08.2019 od Obce Senice na Han6,Jos.Vodidky 243,783 45 Senice na Han6,ICO: OOZ 99 421,zastoupen6 na z6klad6 pln6 mod SEKNE s r.o <.>,Hamersk5 12,772 00 Olomouc,teO: 623 63 701,i6dost o stanoveni piechodn6 upravy provozu na pozemni komunikaci - MK v obci Senice na Han6,65st Cakov,z d0vodu:,Dodasn6 uzavirky horniho mostu v Cakov6' - uzavirka mostu z dtvodu jeho havarijniho stavu.K Zddosti ke stanove-ni piechodn6 0pravy provozu bylo piedloZeno piedchozi pisemn6 doporu6eni dotden6ho orgSnu Policie CR,Krajsk6ho ieditelsWi policie Olomouck6ho kraje,Uzemni odbor dlomouc,Dl,ze dne: 01.08.2019 pod 6j.: KRPM - 93008-1/CJ-2019-140506.M6stsky rifao Litovel,odbor dopravy,po posouzeni Z6dosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 plsm.c) z6kona o silnidnim provozu v n6vaznosti na ust.$ 77 odst.5 z6kona o silnidnim provozu a ust.S 171 zilkona 6.500/2004 Sb <.>,spr6vn[ i6d,ve zn6ni pozddj5lch piedpis0 (,d6le jen spr6vnl fed') stanovi piechodnou fpravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 0pravy: MK v obci Senice na Han6,ddst Cakov d0vod piechodn6 ripravy:,<,> Do6asn6 uzavirka horniho mostu v Cakov6" - uzavirkamostu z d0vodu jeho havarijniho stavu.termln [pravy: od 26.08.2019 do 31.12.2019 - po nabyti ridinnosti opatieni obecn6 povahy.Mdsto Litovel t0o: oozggtgg d.06tu: 362081 'll0 1 00 lD datov6 schr6nky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 1 53 1 1 1 E-mail : sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu C 1.: lr $256t2019 Sp.znaEka: 5pffit;;;i 2Bo.1o.srartaeniznak s5 Tel.:585153251 E-mail:,sekanina@mestolitovel.cz : OprdvnEnA rliedni osoba po vyiizeni:Sekanina Miioslav Opr6v...

Načteno

edesky.cz/d/3208876

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz