« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Návrh rozpočtu Města Litovel na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN 2 12 M v Kč za období 07 2019
(muli M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IČO: 00299138 Město Litovel Čas : 09:10:53
<br> Datum: 15.08.2019
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 07/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
<br> Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
UCRGBAXA 03082018 16:15
<br> ************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 07/2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Město Litovel
Nám.Přemysla Otakara 1B/778,784 01 Litovel
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
<br> OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 36 000 000,00 36 000 000,00 21 489 345,96 59,69 59,69
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 700 000,00 700 000,00 429 373,61 61,34 61,34
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 2 600 000,00 2 600 000,00 1 801 449,55 69,29 69,29
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 29 200 000,00 29 200 000,00 19 950 931,05 68,33 68,33
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 000,00 13 441 170,00 13 441 170,00 89,61 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 71 500 000,00 71 500 000,00 38 540 617,30 53,90 53,90
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ze...
Zveřejnění návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2020
Zveřejnění návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2020
<br> Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,má obec povinnost zveřejnit návrh rozpočtu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení
<br> jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města.Návrh rozpočtu města Litovel na rok 2020
<br> včetně závazných ukazatelů rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na
<br> adrese www.litovel.eu,případně do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na finančním
<br> odboru Městského úřadu Litovel.Projednávání návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2020
<br> proběhne na 9.zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 19.září 2019 <.>
<br> Dle zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,ve znění pozdějších
<br> předpisů,má obec povinnost s návrhem rozpočtu na následující rok zveřejnit informace
<br> o schváleném rozpočtu aktuálního roku a o jeho očekávaném nebo skutečném plnění.Tyto
<br> skutečnosti jsou zveřejněny ve formě výkazu FIN 2-12 na úřední desce a v elektronické podobě
<br> na adrese www.litovel.eu,případně do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na finančním
<br> odboru Městského úřadu Litovel <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Litovli dne 22.srpna 2019 Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
Návrh závazných ukazatelů města Litovel na rok 2020
NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2020
<br> V souladu s § 12 odst.2 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se stanovují
<br> na rok 2020 závazné ukazatele,jimiž se budou povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku
<br> při hospodaření podle rozpočtu,právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního
<br> samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby,které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z
<br> rozpočtu města <.>
<br> Pro město Litovel:
<br> • příjmy rozpočtu města Litovel dle tabulky č.1 v členění na položky dle druhového třídění rozpočtové
<br> skladby <,>
<br> • výdaje rozpočtu města Litovel dle tabulky č.1 v členění na paragrafy a pododdíly či oddíly dle
<br> odvětvového třídění rozpočtové skladby <,>
<br> • výdaje na platy rozpočtované na položce 5011 za všechny subjekty spadající pod IČO 00299138 <,>
<br> • objem výdajů stanovený jednotlivým odborům,oddělením a příkazcům dle tabulky č.3 <,>
<br> • příspěvky,dary a dotace z rozpočtu na rok 2020 dle tabulky č.4 <.>
<br> Pro příspěvkové organizace:
<br> • příspěvky dle tabulky č.2 <.>
<br> Tabulka č.2 - Příspěvkové organizace Kč § pol orj org
<br> MŠ Gemerská,příspěvková organizace (IČO 75026317) –
<br> neinvestiční příspěvek
1 588 000,00 3111 5331 48 xxxxxxx
<br> MŠ G.Frištenského,příspěvková organizace (IČO
<br> 75026325) - neinvestiční příspěvek
898 000,00 3111 5331 49 xxxxxxx
<br> ZŠ Litovel,Vítězná 1250,okres Olomouc (IČO 00849324)
<br> - neinvestiční příspěvek
4 037 000,00 3113 5331 45 xxxxxxx
<br> ZŠ Litovel,Vítězná 1250,okres Olomouc (IČO 00849324)
<br> - neinvestiční příspěvek - příspěvek na provoz XXXX a
<br> bazénu
<br> X XXX XXX,00 3113 5331 45 xxxxxxx
<br> ZŠ Litovel,Jungmannova 655,okres Olomouc (IČO
<br> 45238782) - neinvestiční příspěvek
2 762 000,00 3113 5331 46 xxxxxxx
<br> Základní škola a mateřská škola Nasobůrky (IČO
<br> 61989517)
854 000,00 3113 5331 47 xxxxxxx
<br> Školní jídelna Litovel,příspěvko...
Návrh rozpočtu
Tabulka č.1
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2020
<br>
<br> PŘÍJMY CELKEM 269 225 100,00
<br> VÝDAJE CELKEM 226 180 542,00
<br> SALDO ROZPOČTU (P - V) 43 044 558,00
<br> FINANCOVÁNÍ -43 044 558,00
<br>
<br> Druhové
<br> třídění
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ
<br> 8115 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech … -27 251 707,36
<br> 8124 Splátky úvěrů a půjček 15 792 850,64
<br> z toho
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky úvěrů od KB,a.s.10 000 044,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel
<br> - Tři Dvory
127 502,64
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel 965 352,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky ze SFŽP - Dekontaminace
<br> Nasobůrky
3 853 460,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od SFŽP – Kanalizace v
místních částech
<br> 846 492,00
<br>
<br> Druhové
<br> třídění
PŘÍJMY CELKEM 269 225 100,00
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 36 000 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 700 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 600 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 29 200 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 71 500 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 300 000,00
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadů 4 600 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 222 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 840 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 3 955 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech.her 6 300 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 19 850 000,00
<br> TŘ.1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 191 067 000,00
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 832...

Načteno

edesky.cz/d/3208875

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz