« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu Písečná, závody saní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15664882250php9pciqx.pdf
ľiľsĺsrÝ ÚHłn ĺrsrľĺx ocl bor clopľ'avy @a si l n ičn íh9 h os;1.;oĺ1ářstÝí nJĺ/,/(?Vĺ lo ĺĺ \_a-^*-- Jesenické Rodle _ Uzavírka Chebzí lP10a s dodatkovou tabulí "2,3 km" Ą4 * dp.Ąątkov{,tąĘulka'_.'.4 ł,lił11 (ý:,l,<.> -,/ć:oł') závody kolečkových sanĺ" Uzavírka u č.p.1'20,značení 87 + Z2,přítomnost pořadatele Sjezd na ričelovou komunikaci - přítomnost pořadatele Start Uzavírka u č.p.13,značení B1 + Z2,přítomnost pořadatele 4'r"? + rlnrlatková tabulka -_ "q" g.&.ft (ť: u - /ő závody kolečkových sa n ĺ'' lP10a s dodatkovou tabulí "2r4km" Dn'::.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Zil sl)ťílv.!J'it''.<.> Jesenické Rodle - Uzavírka Chebzí - detail iliEsTsKÝ uĺtłn JEsENĺK odbor dopľavy @ a silničnĺhc hospodářství nl(ĺléaĺ| JaY6 Uzavírka u č.p.120,značení BL + 22,přítomnost pořadatele Sjezd na účelovou komunikacĺ - přítomnost pořadatele Start Uzavírka u č.p.13,značení B1 + Z2,přítomnost pořadatele 9nc;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.Zĺ spľĺlvncrst:.<.> '.<.>.<.>.<.> ľlĚsĺsłĺÝ ÚŘĺo jEsENít( odbor dopravY @ ei silničního hospodářství 2019-08-22T07:08:32+0000 Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15664882250phpnmwgqg.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/43563/2019Spis.zn.: MJ/41678/2019/04/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 22.8.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne X.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby TJ JISKRA JESENI3K,Studeny� Zejf 58,79082 Pí�seč�na�,IČ� : 04100387 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní� komunikači 33č vobči Pí�seč�na� – Čhebzí�,parč.č�.477/1,478/1 a 478/2 k.u�.Studeny� Zejf podle ustanovení� § 61 odst 3za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu 7.9.2019 (8:00 – 16:00).K z�a� dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k ze dne19.8.2019,č�.j.KRPM- 92600-1/Č� J-2019-141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači 33č v obči Pí�seč�na� – Čhebzí�,parč.č�.477/1,478/1 a478/2 k.u�.Studeny� Zejf pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i kona�ní� sportovní� akče „Za�vodykoleč�kovy�čh saní� – Jesenička� Rodle“ po vy�s�e zmí�ne�ny�čh komunikačí�čh,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č)a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu napozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<...

Načteno

edesky.cz/d/3208396

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz