« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
Odbor dopravy
<br> '\
<br> -*ll\I-Iiviıh-A--p-ıın--ı~ıhıqı--nu.--ťıı-n.ı.<.> ııhını-ıı zf-ıqıI‹ııı.h--A.ıııı.ı : ıınııınızunıh O-H- 'p i '
<br> Vyvètaıarıo dnťš Iäčflınııtn dne:
<br> úıřııw MÉ$Ti=šKÉ ęÍ;ÁEŠ"5II PRAHA 15--I
<br> Pořadové č[8ı0 / 9 Püüët lištu J
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
SPISOVÁ ZNAČKA:
ČJ.:
VYŘIZUJEI <.>
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DS:
DATUM:
<br> SZ ÚMČ P15 38478/2019
ÚMČ P15 39067/2019/0D/MKG
Bo.Miloslava R8bišková Ketne1lová
281 003 602
281 003 611
XXXX XXXXXX.rabiskXvalcetXˇıXılova@prahaXX.XX
nk)/bvpX
XX.XX.2019 Iııııwıııwıııđıflunuı-un eflıııhınahnhżhıııqwı mıwır
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> VE STEJNÉ LHIJTÉ
VWĚŠENO l ELEKTRONICKY
<br> www.praha15.‹;z I
I
I
I
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu) <,>
ve znění' pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut 111.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu S § 171 a § 173 zákona ě.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdě Ších předpisů,na návrh podaný dne 14.08.2019,a po písemném vyjáäení
Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
aj.KRPA-5366-l/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 03.01.2019
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.l písm.o),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních koınunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
Č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdě Ších
předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy
<br> opatření obecné povahy »~ stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívej boí V umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí
tohoto op...

Načteno

edesky.cz/d/3206812

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz