« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu- místní komunikace č

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-42518.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
milos.havelka@mu.ckrumlov.cz
MUCK 43369/2019/ODSH/Hav
S-MUCK/42518/2019/ODSH/Hav
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 22.08.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
R-built s.r.o <.>,IČO 25430645,Radovesice 169,410 02 Radovesice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 16.8.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> Pokládka kabelu NN – Krásetín,Holubov <.>
<br>
Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-130/ČJ-2019-020206 ze dne 15.5.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: místní komunikace podle DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčených pozemních komunikací - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: R-built s.r.o <.>,Radovesice 169,410 02 Radovesice <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: 2.9.2019 – 9.9.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: R-built s.r.o <.>,Radovesice 169,410 02 Radovesice,tel.: 703 146 711 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozd...
R-built_SPU.pdf
Dín- un.;elm
<br> Celkqvá mapa - širší vztahy
<br> Fat-Hr; Mříž Str.-1135! <.>,Kremze & \\.\ ši ; ; ůěďbňfá al 3—3 ' '.<.> -Elh'Ú--.*4W'--' “f:-= ' '.<.> fa,- „ u:.gf1,;ig,_.<.>,% ' Mlýn 'řa'- " | |.<.> " 71:1 'Em-ruch Buran-.r? :,Mlý-P! *: " ! u 14 '\ * i 1qu um.-sky _ “fi-(" r'r'IWÍ'Í' \ \ a \ \ \ \ í.\ Holubov » „___ l/ \ s _.\ „.<.> m Trlsov \n'knlf lvl "lišit | “"""“.Kraselin “u_i-Jiu.: A “,' 1.55,<.> 4'4 <.>,_.' ' hf: hus-035,654! íluhf :: '; um: / „i| L.\:'.|'(.|| / „ ] / jiří: km- vrrh
<br> POLICHŠĚESKÉ HEFŠlÉfKY
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PoucrE JIHOCESKÉHO KRAJE
<br> ÚZEMNÍ ODBOR ČEŠKY KRUMhóU“""'"“ DOPRAVNÍ INSPEKTORAT
<br> 331 za ČESKÝ KRUMLOV.Firmám! 165
<br> ' _ www:" _______________________________________ !" zim.-J"-.'-.ř'.' F:.<.> "\=.-.<.> '\.„!1f H_|'!“":'.:: "'\l.l.\"_1 ií'JJ ú.:.:q --.-!
<br> DID —_V_\.ÍE_-E—T:
<br> Krásetín - úprava sítě NN
<br> POLIClE ČESKÉ REPUBLIKY KBAJŠSKE BEDITELSTVI POLICIE J_IHOCESKE
<br> & _ „ <,>
<br> DlO - R-bulll
<br> © nm.mummoanauommm " ©
<br> _ - maul: pod Mmunlluei
<br> - Protlak,výkop - Krásetin
<br> Vypramwal: XXXXXX XXXXX
<br>.Objednatel: R-buin „.n-dmu- JANEV hl.-mm m.- vým minn Ilumunlunl num.<.> : mms E—mun.W.:: VM: UIO - uprava sítě NN
<br> mm Com MIM- Datum: Květen 2019.Í'Ě4-_.— ' ' v A
<br> ___ „ „_r.<.>.<.> „bww W.<.>.—1,- _
<br> DOPRAVNÍZNAČENÍ
<br> ' '" twin-nur _JarI-NevE—míl - žal-Ev.íu—ÉZCÉ- E.a: ČEV'É- F'LnLĚnŠJ'f-ll ' ícsfí Bu(li|c.:.<.> :u
<br> -——_——_————_—-—————-—___—————._—————————n n.<.> ——

Načteno

edesky.cz/d/3206587

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz