« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Výběrové řízení na ředitele Městské policie Jeseník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15664038320phpecg3zd.pdf
Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení volného pracovního místa
<br>
<br> Ředitel/ředitelka Městské policie Jeseník
<br>
<br> Předpoklady podle zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky
<br> c) svéprávnost
<br> d) bezúhonnost v souladu se zákonem č.553/1991 Sb <.>
<br> e) spolehlivost v souladu se zákonem č.553/1991 Sb <.>
<br> f) zdravotní způsobilost podle vyhlášky č.444/2008 Sb <.>,o zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání strážníka,čekatele a strážníka obecní policie
<br>
g) negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České
republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů (nevyžaduje se
u občanů narozených po 1.12.1971)
<br>
h) odborná způsobilost
Ředitel/ředitelka městské policie musí být držitelem osvědčení o splnění
odborných předpokladů vydaným Ministerstvem vnitra podle § 4e zákona o
obecní policii,a to nejpozději ke dni,ke kterému má být Zastupitelstvem města
Jeseníku pověřen/-a jako určený strážník podle § 3 odst.2 zákona o obecní
policii.V případě,že se přihlásí a bude vybrán/-a uchazeč/-ka,jež nemá
osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů pro výkon funkce
strážníka,bude s ním (s ní) uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou 6
měsíců.Pracovní smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena,je-li
uchazeč/-ka držitelem tohoto osvědčení nebo jej získá do 6 měsíců od vzniku
pracovního poměru k městu Jeseník.Plněním úkolů ředitele bude pověřen/-a
až ode dne,kdy po absolvování rekvalifikačního odborného kurzu (v délce cca
3 měsíce) získá osvědčení o odborné způsobilosti strážníka.Do té doby nebude
zařazen/-a do pozice ředitele/ředitelky,ale až do doby získání tohoto
osvědčení bude zařazen/-a jako čekatel/ka v 5.platové třídě
<br>
Místo v...
export2udfile0-15664038320phpce1wmh.rtf
Město Jeseník
Masarykovo nám.167/1
790 01 JESENÍK
<br>
přihláška do výběrového řízení
<br>
Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici: ………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Doručovací adresa:
<br> Telefonní spojení:
<br> E-mailová adresa:
<br>
<br>
<br> Datum: Podpis uchazeče:
<br>
<br> INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
<br> Správcem Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce a jejich přílohách je město Jeseník,Masarykovo nám.167/1,790 01 Jeseník,IČ 00302724
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy dle čl.6 odst.1 písm.b) GDPR <.>
Vaše osobní údaje nebudou dále předávány a XXX zveřejňovány <.>
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení.Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje skartovány,pokud neudělíte souhlas se zpracováním osobních údajů,který je uveden níže <.>
Máte právo požádat město Jeseník o přístup ke svým osobním údajům,jejich opravu nebo výmaz,popř.omezení zpracování,a vznést námitku proti zpracování,jakož i právo na přenositelnost údajů.Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů <.>
V případě,že se budete cítit poškozeni na svých právech,máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů <.>
Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů města Jeseník,a jehož kontaktní údaje jsou: @mujes.cz" poverenec.oou@mujes.cz,tel.: 584 498 426

Načteno

edesky.cz/d/3206478

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz