« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - KÚOK - Informace o záměru Olomouckého kraje - odprodej nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace
INFORM MOUCKEHO
<br> ODPRODAT NEMOVITY MAJETEK
<br> RADA OLOMOUCKEHO KRAJE
<br> v souladu s ustanovenlm g 18 odst.1)zAkonae.12912000 Sb <.>,o krajich (krajsklich ziizeni) <,>
<br> ve zn6ni pozd6j5ich piedpistr,zveiejhuje zlmlr Olomouck6ho kraje odprodat nemovitli
majetek <.>
<br> pozemek parc.6.90/8 orni p0da o vim6ie 2 227 m2 v k.0.Undovice,obec Litovel
z vlastnictvi Olomouck6ho kraje,z hospodaieni Sprivy silnic Olomouck6ho kraje <,>
piisp6vkov6 organizace,za minim5lni kupni cenu ve vi5i 545 480 K9,kdyZ jednotliv6
naUiOfy budou piijim6ny v uzavienich obilk5ch.Nabyvate! uhradi ve5ker6 n6klady
spojenB s pievodem vlastnick6ho pr6va a spr6vni poplatek k n6vrhu na vklad
vlastnick6ho pr6va do katastru nemovitosti <.>
<br> Cenov6 nabidky s uvedenim piipadn6ho ridelu vyuZiti piedm6tnich nemovitosti
prosim za5lete nebo osobnE dorudte v terminu od 22.8.20'19 do 23.10.2019 do 13.00
hod.na adresu: Olomouckf kraj,komise pro majetkopr6vni z5leZitosti Rady
Olomouck6ho kraje,Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc.Nabidku je nutno zaslat ve
dvou uzavienich ob6lk6ch* a v lev6m hornim rohu ob6lek vfrazn6 uv6st slova
<,>,neotvirat - cenov6 nabidka - Undovice".Na ob6lce musi blit rovn6Z uvedena
dorudovaci adresa z6jemce.Za v6as doruden6 se povaZuji nabidky,kter6 byly
Olomouck6mu kraji na uvedenou adresu v uveden6m terminu doru6eny <.>
<br> Z6dosti,podn6ty a piipomlnky k tomuto zAmdru Olomouck6ho kraje se piijimaji
do23.10.2019 do 13.00 hod.na adrese: Krajskli uiad Olomouck6ho kraje,odbor
majetkov!,pr6vni a sprdvnich dinnostl,Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc <.>
<br> Doba zveiein6ni z6m6ru: od22.8.2019 do 23.10.2019
<br> Zveiejn6no.22.8.2019
<br> Sv65eno:
<br> : ii.',:.':'i.rii.rl',rr.- reqina.vrbova@olkrai.cz i*j.jiJ: i:,:j,* "ll'li':i
<br> *Nabidku vloZte do jedne obdlky s ozna6enim nabidky a tuto ob6lku pot6 vloZte do druh6 ob6lky a op6t uved'te
<br> n6zev nabidky <.>
<br> Pro dal5ijedndni v piedm6tn6 z5leZitosti prosim uved'te do nabidky VaSi piesnou adresu a telefonickf kontakt <,>
popiip...

Načteno

edesky.cz/d/3206431


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz