« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/456

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15664038330phpeg0pyb.pdf
l I B t đ.ł t' Ptp 4 Ji,<.> {5 Ó # 7,<,> łłł lfur.c.!fuF@rfu' [łkb.4/e !.to(vDr.<.> k{r lrdr.& a,s&& ll.ldbl ĺ!ffi lł.ÉrrÉMleff đa;d_ffi iÍ;iE;6q.6ffi ;Íŕ* ldd.Úd llĘb P.Mat&de.d(tru).'!fu |'ĺlłM p.eDr íbdbl * !' 2dN ĺ ł.o BM bd*bdMfrMEEr.fuÝ.ľ t.hm ĺ'l fuM.<.>.t6 Í'I ł.&ł ffi ĺvĺĚsľsľÝ Únno JEsENí!( I ono,'Č.| xnpu.<.> ?-ł-!,(:.{/ił :.<.>.p' (Mé oDsoUH'ÁsEN^ Pn[oHA b.h& - 'l&lđ \ dł'ł,:i.<.> kĺ||a 'ŕĺ*|d 'e ÜĹ'ľ:'i / i.; : t +,<,> ąa ĺ! o'.Úild*Da.Mlu.lltk._I.F.h lÉr d-.*nl.<.> bĘ.<.> l ĹllMl@łnldd o" Ľl ETINET odbor dopra,ry íe)g.g] ; <.>,j č,_.íh hospcđá siJVl rEa 2/.ł 4n1 2019-08-21T14:10:54+0000 Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15664038330phpkagx4d.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/43467/2019Spis.zn.: MJ/40796/2019/06/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 21.8.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> změna stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne X.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby SILNIČE MORAVA s.r.o <.>,Revoluč�ní�904/30,Pod Bezruč�ovy�m vrčhem 794 01 Krnov,IČ� : 25357352 o vyda�ní� zme�ny stanovení� pr�ečhodne�u� pravy provozu na sil.č�.II/456,ve st.km čča 5,133 – 7,670 km podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona oprovozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu trva�ní� uzaví�rky.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k 21.8.2019č�.j.KRPM- 85483-1/Č� J-2019-141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek azar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na sil.č�.II/456,ve st.km čča 5,133 – 7,670 km,pro uz� ití� dopravní�čhznač�ek a zar�í�zení� pr�i prova�de�ní� rekonstrukče komunikače vy�s�e zmí�ne�ne� komunikače,v souladu s § 77odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí�pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
s t a n o v í
<br> změnu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: sil.č�.II/456,ve st.km čča 5,133 – 7,670 km
Du; vod pr�ečhodne� u� pravy: provádění rekons...

Načteno

edesky.cz/d/3205357

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz