« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení místní úpravy provozu na ÚK na pozemku parc. č.1081/54 v k. ú. Jeseník, OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15664038300phpsoyv1m.pdf
PříIoha 1.- Dopravní
zőny 20 km lh - lz 8a)|
<br> značení označujíc í (zač,átek
<br> Tato SDZ bude také umístěna u sjezdu ze sil.č <.>
||44 před zvýšeným prahem
<br> Dále bude odstraněna sDz lZ Sa,b (obytná zóna)
u sjezdu ze sil.č.l/44
<br> PříIoha2.- Dopravní
zőny 20 km /h -lz8b )
<br> značení označující ( konec
<br> Tato sDz bude také umístěna u vjezdu na sil.č <.>
lĺ44 za zvýšeným prahem
<br> Příloha 3.- Dopravní značení označuj
<br> obiezdadei p
<br> ZONA
<br> @
<br> zo
<br> Dej přednost v jízdě
<br> ředno st v iízdě
<br> ící kruhový
<br>
<br> P04 Dopravnĺ značka upravujĺcí přednost
<br> Příloh a 4.- Betonové,čí kovové sloupky
propojené řetízky (zamezení průjezdu přes
parkovací místa}
<br> obrázek je pouze ilustrační <.>
<br> PříIoha 5._ Źluté Vodorovné značen í zamezující
zastavení a stání na Vyznačeném místě ( šířka
min.5,5 metrů)
<br>
<br> Příloha 6.- vyfr ézování či zabarvení bílé šipky
označující směr jízdy
<br> PříIoh a 7.- BíIe vodorovné značení (zebra)
zamezující zastavení,stán í či vjíždění na
Vyznačené místo
<br>
<br> IE
LICIE
<br>.:* J (t
<,> \:.l'ji,ll'łNT'AIffiEN
<br> MOHAVSKÁ 7ts0l4
<br> rł,<.> r.*ł/ ĺry'
<br> LSTVÍ PoLlC
:lfiA$Evl Po
<br> i.//
/-,-,* f'? f:-*
<br> I
<br> L
<br> ! <.>
<br> /-?L{/-?
<br> Příloha 5 <.>
<br> oha 2.Přĺloha 3 <.>
<br> Příloha 4 <.>
<br> 1 <.>
<br> e
<br> Đ
<br> iIíŕ
Příloha É
<br> i
<br> 7
<br> )r'ŕ
I
<br>.<,>
<br> <,>
Ť
<br> t
<br> E
<br> n
<br> t
<br> a
<br> J-
<br> A
<br> NE
<br> E
<br> HH
<br> E
<br> En
n
H
<br> tr
<br> ĺz
<br> E
<br> I
<br> s
ĺt
<br>.-
<br>
2019-08-20T12:53:38+0000
Ing.XXXXX XXXXXXX
export2udfile0-15664038300phpgqjfzu.pdf
Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství,se sídlem K.Čapka 10/1147,790 01 Jeseník
<br> Tel.: 584 498 420 E-mail: josef.liberda@mujes.cz
<br> Fax : 584 411 815 IDDS: vhwbwm9
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
Č.j.: MJ/43190/2019
<br> Sp.zn.: MJ/56060/2018/ODSH/Lib
<br> Vyřizuje/telefon: Liberda/584498420
<br> V Jeseníku dne 20.08.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy podle §
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím souhlasu příslušného orgánu policie (Krajské
<br> ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Jeseník,dopravní inspektorát) ze dne 26.6.2019
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
<br> Místo místní úpravy provozu: Účelová veřejně přístupná pozemní komunikace v k.ú.Jeseník,– parkoviště u
<br> objektu - supermarketu Billa na pozemku parc.č.1081/54 v k.ú.Jeseník
<br>
<br>
<br> Doba místní úpravy provozu:
<br> - neomezeně
<br>
<br> Důvod místní úpravy provozu:
<br> - Zabezpečení bezpečného provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemku parc.č.:
<br> 1081/54 v k.ú.Jeseník <.>
<br>
<br> Způsob provedení:
<br> - Jedná se o umístění svislého dopravního značení (dále jen „SDZ“) IZ 8a „Zóna s dopravním omezením se
<br> zákazovou značkou“ B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 20“,dále SDZ č.P 4 „Dej přednost v jízdě!“ -
<br> 2x v kombinaci se SDZ č.C 1 „Kruhový objezd“ – 2x,dále vodorovné dopravní značení ...

Načteno

edesky.cz/d/3205354

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz