« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil..III/37321 u obce Bouzov, místní část Podolí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
M6stski {iad Litovel Odbor dopravY nAm.Pf.Otakara 77712,784 U Litovel ::.: I,:': OZNAMEN1 VEREJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 Povahy stanoveni piechodn6 ripravy provozu na pozemnich komunikacich M6stski giad Litovel,odbor dopravy,jako piisluin! org6n st6tni s-prdvy polle u9t.<.> S.124 odst.6 z6kona6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6n[ pozd6j5ich p_redpistt (d6le jen,raion o silni6nim froro=l'y,obdrZel dne: 16.08.2019 od SzA - STAV s r'o <.>,Sadov6 1243116,TegasMohelnice,lbo: 268'ulgl,zastoupen6naz6klad6pln6moci EvaKrej6i,nar.09.11.19il,Libiv5 56,7gg g5 Mohelnice,26dost o stanoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnich komunikaclch - sil.3Tz)1u obce Bouzov,mistni 66st Podoli z d0vodu realizace stavby: " Vybudov6ni sjezdu z parc.e.2851101v k.0.Podoli u Bouzova na sil.111137321".KZ6dosti ke stanoveni piechodn6 ripravy provozu bylo piedloieno piedchozi pisemn_e doIoru6eni dot6en6ho org6nu policie eR,Krajsk6ho ieditelstvj Folicie Olomouck6ho kraje,Uzemni odbor olomouc,Dt ze dne: 08.08.2019 pod 6.j.: KRPM - 91s42-1ftJ-2019-140506.M6stskf uiad Litovel,odbor dopravy po pororreni i6dosti v'souta-du s ust.g 77 odst.1 qisp.<.> c) z5kona o_s!I9!if provozu vn6vaznosti na lst.S 77 odst.s z6kona o silnidnim prJvozu a ust.$ tzt zAkona 6.500/2004 Sb <.>,spr6vni i6d,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (,<,> d6le jen spr6vni fed") stanovi piechodnou fpravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 ripravy: sil.lll/37321 u obce Bouzov,mlstni 66st Podoli d&vod piechodn6 ripravy: " Vybudov5ni sjezdu z parc.t.285t101v k.0.Podoli u Bouzova - sil.lll/37321.termin ripravy: do 08.09.2019 - po nabyti 06innosti opatien[ obecn6 povahy.M6sto Litovel tCo:oozggt38 6.ri6tu: 362081'110100 lD datovd schr6nky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 1 53 1 1 1 E-mail : sekretariat@mestolitovel.cz wwulitovel.eu C.i.:ttt 15952/2019.: Sp.znaEka: DOP 368/2019 MSe Siisovf znak 280.10.skarta6ntznak 55 Tel.:585153251 E-mail: sekanina@mestolitovel.cz Oorivn€nd rifedni osoba po vylizeni:Sekanina Milo...

Načteno

edesky.cz/d/3202752

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz