« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "sociální práce" na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu určitou.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městský úřad Žamberk
<br>
<br>
www.zamberk.cz
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ing.Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,starosta města Žamberka,vyhlašuje dle § X zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,výběrové řízení
na pozici:
referent/referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
agenda sociální práce na oddělení sociálních sužeb a pomoci
<br> pracovní poměr na dobu určitou
platová třída 11
Požadujeme:
vysokoškolské,příp.vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální práci,sociální pedagogiku,sociální a humanitární práci nebo sociálně právní činnost,dobré komunikační a vyjednávací schopnosti,asertivní jednání,dovednost pracovat na PC (Office,Windows,Excel,Internet),samostatnost,řidičský průkaz sk.B,časovou flexibilitu a ochotu dále se vzdělávat <.>
Předpoklady:
státní občanství ČR,u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR,dosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,zdravotní způsobilost,dosažené vzdělání dle zák.č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <.>
<br>
<br> Nabízíme:
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu,11.platovou třídu <.>
<br> Uchazeč předloží písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>
jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození uchazeče,státní
příslušnost uchazeče,místo trvalého pobytu uchazeče,číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana,datum
a podpis uchazeče,kontaktní spojení <.>
Informace o rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče jsou uvedeny ve formuláři "Přihláška
do výběrového řízení",která je přílohou tohoto oznámení nebo na www.zamberk.cz,úřední deska,personální záležitosti <.>
<br> K přihlášce je nutno přiložit:
<br> · motivační dopis <,>
· strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (příp.reference) <,>
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,u cizí...
bez názvu
Městský úřad Žamberk
www.zamberk.cz
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ing.Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,starosta města Žamberka,vyhlašuje dle § X zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,výběrové řízení
<br> na pozici:
<br>
<br> referent/referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
<br> agenda sociální práce na oddělení sociálních sužeb a pomoci
pracovní poměr na dobu určitou
<br> platová třída 11
<br>
<br> Požadujeme: vysokoškolské,příp.vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální práci,sociální
pedagogiku,sociální a humanitární práci nebo sociálně právní činnost,dobré
<br> komunikační a vyjednávací schopnosti,asertivní jednání,dovednost pracovat na PC
<br> (Office,Windows,Excel,Internet),samostatnost,řidičský průkaz sk.B,časovou
<br> flexibilitu a ochotu dále se vzdělávat <.>
Předpoklady: státní občanství ČR,u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,zdravotní způsobilost,dosažené vzdělání
<br> dle zák.č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <.>
<br> Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu,11.platovou třídu <.>
<br>
<br> Uchazeč předloží písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> jméno,příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození uchazeče,státní
<br> příslušnost uchazeče,místo trvalého pobytu uchazeče,číslo občanského průkazu
<br> nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana,datum
<br> a podpis uchazeče,kontaktní spojení <.>
<br>
<br> Informace o rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče jsou uvedeny ve formuláři "Přihláška
<br> do výběrového řízení",která je přílohou tohoto oznámení nebo na www.zamberk.cz,úřední deska <,>
<br> personální záležitosti <.>
<br>
<br> K přihlášce je nutno přiložit:
<br>  motivační dopis <,>
<br>  strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se sp...
bez názvu
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
města Žamberka - Městského úřadu Žamberk
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na pracovní místo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Titul,jméno,příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Místo narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Státní příslušnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Místo trvalého pobytu (adresa):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Číslo občanského průkazu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana)
<br> Přílohy:
· motivační dopis
· strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
· ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
· pokud jde o výběrové řízení na jmenování do funkce vedoucího úředníka,připojte úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č.451/1991 Sb <.>,v platném znění (tzv.lustrační zákon)
<br>
Přihlášku s přílohami je třeba odeslat tak,aby byla Městskému úřadu Žamberk doručena nejpozději v den uvedený v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení"...
bez názvu
Stránka 1 z 2
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> města Žamberka - Městského úřadu Žamberk
<br>
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na pracovní místo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Místo narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Státní příslušnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Místo trvalého pobytu (adresa):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Číslo občanského průkazu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana)
<br>
<br> Přílohy:
<br>  motivační dopis
<br>  strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
<br>  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad
<br> domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
<br>  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>  pokud jde o výběrové řízení na jmenování do funkce vedoucího úředníka,připojte úředně
ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č.451/1991 Sb <.>,v
<br> platném znění (tzv.lustrační zákon)
<br>
<br>
<br> Přihlášku s přílohami je třeba od...

Načteno

edesky.cz/d/3193455

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz