« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Výstavba chodníků a parkovacích stání - ulice Zahradní Český Kr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-41814.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 42077/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/41814/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 14.08.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI
<br>
<br> Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o <.>,IČO 25161601,Poříčská 282,373 82 Boršov nad Vltavou
<br>
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 13.08.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních
komunikacích č.53,č.233 ulice Zahradní,ulice Vyšehradská Český Krumlov na pozemcích parcelní č <.>
783/45,1329/1 v k.ú.Český Krumlov viz.DIO z důvodu akce:
<br> "Výstavba chodníků a parkovacích stání – ulice Zahradní Český Krumlov" <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy po souhlasu
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu č.j.KRPC-793-243/ČJ-2019-020206 ze dne 13.8.2019 (dále jen "orgán policie") přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: místní komunikace ulice Zahradní,ulice Vyšehradská Český Krumlov na
pozemcích parcelní č.783/45,1329/1 v k.ú.Český Krumlov – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: viz.ověřená dokumentace DIO <.>
<br>  Komu se stanovuje: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o <.>,IČO 25161601,Poříčská 282,373 82
Boršov nad Vltavou <.>
<br>  Důvod žádosti: zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací na výše uvedených
po...
priloha_zu_zahradni_ulice_ck.pdf
\ <.>
<br> ; \ “ČESKÉ REPUBLlKY
<br> v ',„L ŘEDITELSTVI POLlClÉxx- :lHOČE—ÍSKÉHO kRA,* \\Í'sx,» “i_„j ODBOR ceskv KRUMLOV
<br>.„ mi lN PEKTORAT.?> \\Ř,'.„.n „ CESKÉ—KRUMLOV.TOVÁRN' 165
<br> POZNÁMKA: Návrh přechodného dopravního značení (DIO) si před „ zahájením stavby zajistí zhotovitel & projedná s DI Policie CR <.>
<br> Zodpovědný projektant Vypracoval
<br> XXX XXXX,Dis.XXX XXXX,Dis <.>
<br> Objednatel: Město Český Krumlov
<br> Misto: UI.Zahradni - Český Krumlov,kraj Jihočeský
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ ' E.3
<br> Akce: Č.Zakázky: 04-2018 Zahradni ulice - chodníky & parkovací stání Datum: duben 2018 u bytových domů č.p.136 — 138,Český Krumlov “má“ A4 Měřítko: 1 2500 Část: E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: DSP / PDPS Výkres: Č.Přilohy: Souprava:
<br> Parametry rozhledových trojúhelníků: 990 “.'- „,_ Nese-Lóg© ».\
<br> » Příčné uspořádání hlavní komunikace Zahradni ulice - "a - dvoupruhova komunikace" “Ne““ „a G Vozidla skupiny 1 - osobní a dodávkový automobil “\.Území zastavěné a zastavitelné.\A Nejvyšší dovolená rychlost 50 kmlhod.stanovena íS 122 Obec 9% Strana rozhledové trojúhelníku vlevo Xc = 65 m _ 13.Strana rozhledové trojúhelníku vpravo Xb = 70 m "* + \ 09) "" “"“ Na ploše takto vymezených rozhledových trojúhelnících nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní hran těles MOKi '“ sjezdu.Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce 5 0.15 m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení.dopravní značení <,>
<br> strom)
<br> LEGENDA BAREV *
<br> “i“—AK “QQ 1'
<br> <.>
<br> [] OPRAVAVOZOVKY 05059; VAROVNÉ PASY
<br> ASFALT.POVRCH ?0909- BETONOVADL-BCERVENÁ :] VOZOVKA ASFALTOVA :] ZELENÉ r=r_ocr-rv ___ El CHODNiK-DLAŽBA BETONOVÁ [:] ŠĚĚ'ÉŽXŽŽ'LŽŠBŽCHA
<br> RAJSK ZJIHGČEŠĚEHO [(RAJE 4 & gígrviixli ODBOR CESkY KRUMLOV arg/;
<br>,“ DOPRAVNÍ lNSPEKTORAT '.„>O „mm.a 23 ČESKÝ KRUMLOV,ro)/Arann 155

Načteno

edesky.cz/d/3192838

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz