« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/457 - Rýžování zlata

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15658607170phpmlqhz1.pdf
1 5.7.2 0 1 9
<br> l Á u ? ľ t
<br> e t a c ł r c r y ^ E ł - c
<br> } c ' \ ' Ę a
<br> v Ú ? + ł o
<br> : l ^ /
<br> Ń,M a p y G o o g t e
<br> ] ?
<br> z z
<br> ĺ
<br> " 5
<br>.C ) Ą đ D
<br> '
<br> l ł ä
<br> v.í ł _ o l,C =
<br> _
<br> G o c a t e
<br> " ą.o
<br> ' \ ' Ł c i
<br> Ĺ t o v Á ^ l í
<br> ł - ę ĺ ł
<br> v E '
<br> Ż ć $ a - - ' Ć i ł
<br> Ł t o ł n c ł - t
<br> Ł ' - ł
<br> '
<br> -
<br> 2 s _
<br> 8
<br>.2.- o a c.l
<br> '
<br> - Ý <,>
<br> z o
<br> @
<br> / - - \ ' <,>
<br> " - - 1.= ? 9
<br> ĺ v i Ĺ s ĺ s ĺ ĺ Ý
<br> Ú ľ ł n n,I t $ E N ľ (
<br> o c i
<br> l c o r
<br> c l c l f
<br> i a v y
<br> @
<br> a
<br> s i l n ĺ č n ĺ h c
<br> l ' r o s p o d á
<br> s t v ĺ
<br> Ą | ś
<br> r
<br> r J f
<br> 2,/ j
<br> s n í m k y
<br> 0 2 0 1 9
<br> G o o g l ą M a ) G r T e c h n o l o g ĺ e g M a p o v á
<br> d a t a
<br> @ 2 0 1 9
<br> G o o g l e
<br>.l
<br> o o
<br> m
<br>,z.<.> í : ľ ą
<br> ' Ě ł Ĺ i
<br> ' { Ľ - <,>
<br> o D s o u i - : U s E N Á
<br> P ľ ĺ L J I l A
<br> :
<br> k 9
<br> a g ' ď s - J <.>
<br> \ '.] i n _ i ' J <.>
<br> i
<br> ' '
<br> ' / ' | Ť : } r : ' '.'
<br> :
<br> ( l i s k c
<br> Ť ; : i :.J l l } <.>,! ) ' <.>
<br> : l
<br> " _ r
<br> :
<br> - '
<br> _
<br> J :
<br> l
<br> á a,<.> - ł i :
<br> l
<br> '
<br> c <,>
<br> * r ',<,>
<br> r ^.{ - : [ Z ! - { :./ / ĺ ]
<br> :
<br> f f i
<br> " / '
<br> r ś
<br> I
<br> o " u <,>
<br> J 0 ł
<br> '
<br> Z a s p r * ; r o s i :
<br>.<.> - <.>
<br> -.- <.>
<br>.<.> <.>
<br> - ĺ - o ą
<br> / l
<br> l o
<br> D
<br> c
<br> t - 1 c
<br> r
<br> c r c
<br> r a r,) <,>
<br> a
<br> s
<br> i
<br> I n
<br> i ' :
<br> n
<br> i ' ;
<br> o h
<br> r 5 ; j
<br> a ' d ć l * s
<br> t v ĺ
<br> M
<br> s T o
<br> J E s ! ľ ' ł í } i
<br> t l
<br> J E S E ľ ĺ (
<br> -
<br> ĺ ł ł s ĺ s ł ł Ý
<br> ŕ ĺ ł
<br> 3
<br> ĺ
<br> _ 0 7 -
<br> 2 0 ĺ 9
<br> D o s i ĺ l :
<br> c <.>
<br> Č 1 ) i 1 i l |
<br> ' i L ] I l ! l
<br> | :
<br> P o Č e l
<br> i i s i Ĺ i
<br> P o c e t
<br> p r r l o l t
<br> l i s l [
<br>...
export2udfile0-15658607170phpovxe57.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/42458/2019Spis.zn.: MJ/35652/2019/03/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 15.8.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu:,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu: (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Me�sto Zlate� Hory,sí�dlem na�m.Svobody80,793 76 Zlate� Hory,IČ�O 00296481 o vyda� ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na sil.č�.II/457pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i kona� ní� společ�ensko-kulturní� akče 26.roč�ní�k soute�z� í�ry�z�ova�ní� zlata „O putovní� pa�nev starosty me�sta“ podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu napozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu 24.8.2019 (9:00-20:00) a 25.8.2019 (9:00 – 14:00).K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,č�.j.KRPM –85206-1/Č�J – 2019 – 141106 ze dne 30.7.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�čhznač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�ene� situače TP 66 odsouhlasene� orga� nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu sil.č�.II/457,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o provozu napozemní�čh komunikačí�čh a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: sil.č�.II/457 Du: vod pr�ečhodne� u� pravy: kona� ní� společ�ensko-kulturní� akč...

Načteno

edesky.cz/d/3192753

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz