« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Opakovaný záměr - výběrové řízení č. 485/2019 - na pronájem poz. parc. č. st. 4562, zast. plocha a nádvoří o vým. 18,85 m², jehož součástí je stavba – garáž bez č. p./č. e., k.ú. Cheb, v ulici Pobřežní v Chebu ve 2. kole formou veřejné elektronické aukce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa_4562
7004/2
<br> 7004/5
<br> 24Z$Q2 42595 „x*
<br> /
<br> 94Z&Q4
<br> 5ž07 <.>
<br>.<.> ' 545Q ' 3552.355/7 //1
VŘ - garáž na stp-4562-2_kolo
Město Cheb
<br> odbor správy majetku Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,IČ 00253979
<br>
<br>
<br> Č.j.MUCH/72809/2019-SM V Chebu dne 12.08.2019
<br>
<br> O P A K O V A N Ý Z Á M Ě R
<br> města Cheb pronajmout nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení §39 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,v souladu s usnesením Rady města Chebu
<br> č.128/3/2019 ze dne 21.02.2019
<br>
opakovaný záměr
a podmínky výběrového řízení č.485/2019 formou elektronické aukce ve 2.kole
<br>
<br> na pronájem nemovité věci ve vlastnictví města Cheb <,>
<br>
kterou tvoří pozemek parcelní číslo st.4562,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18,85 m² <,>
<br> jehož součástí je stavba – garáž s bez č.p./č.e <.>,v ulici Pobřežní,v Chebu,zapsaná v katastru
<br> nemovitostí pro obec Cheb,katastrální území Cheb,u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
<br> kraj,katastrální pracoviště Cheb,na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb (dále také jen
<br>,<,> předmět nájmu“ nebo „garáž“) následovně:
<br>
<br>
<br> I.Podmínky a účel nájmu:
<br>
<br> a) Výše měsíčního nájemného:
<br> bude ve výši ujednaného nájemného,stanoveného na základě konečné vítězné nabídky
<br> zájemce učiněné v aukčním kole elektronické aukce výběrového řízení,minimálně však
<br> ve výši 500 Kč/měsíc,(v minimální výši nájemného je zohledněn technický stav garáže)
<br> b) Doba nájmu:
<br> neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíců <,>
<br> c) Účel nájmu:
<br> garáž
<br> d) Doplňující informace:
<br> pronájem je realizován v současném technickém stavu budovy - garáže s tím,že
<br> pronajímatel nebude po dobu nájemního vztahu vkládat do předmětu nájmu žádné
<br> investice ani nebude provádět žádné udržovací práce a opravy
<br>
<br> II.Podmínky výběrového řízení na pronájem garáže formou elektronické aukce:
<br>
<br> a) Zájemce o pronájem nabízené...

Načteno

edesky.cz/d/3191918

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz