« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Kocourov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informační leták
JAKÝ JE CÍL REVIZE?
<br> Í Cílem revize je dosažení co největšího souladu f skutečného stavu se stavem evidovaným 3 v katastru nemovitostí <.>
<br> Katastrální úřad V souladu sustanovením 535 katastrálního zákona reviduje za součinnosti obcí,popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména stavebních úřadů,orgánů ochrany zemědělského půdního fondu,orgánů státní správy lesů) a za účasti přizvaných vlastníků obsah katastru se skutečným stavem.Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v 5 43 katastrálnívyhlášky <.>
<br> JAK SE O REVIZI DOZVÍTE?
<br> Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci,na jejímž území bude revize katastru prováděna.Informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v místě obvyklým <.>
<br> O probíhající revizi se také můžete dozvědět z letáčku vhozeného do Vaší schránky při pochůzce pracovníků katastrálního úřadu v terénu <.>
<br> co JE PŘEDMĚTEM REVIZE?
<br> Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb,druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb.Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka <.>
<br> JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA?
<br> Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize.Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizváni revize účastnit,protože taková účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů.Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových,stavebních,katastrálních a dalších předpisů <.>
<br> Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictvi žádné nesoulady,revizi katastru ve Vaší obci nemusíte ani zaznamenat <.>
<br> JAK SE REVlZE PROVÁDÍ?
<br> Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním katastrální mapy 5 ortofotomapou a následnou pochůzkou vterénu zjišťují skutečný stav,který porovnávají se stavem evidovaným.Následně projednávají sdalšími orgány veřej...
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Kocourov
ozNAMENi
o vyhl6Seni revize katastru nemovitosti
<br> Obec Tiebenice podle ustanoveni S 38 odst.1 pism.a) z1kona
e.25612013 Sb <.>,o katastru nemovitostl (katastr6lnI z6kon) <,>
<br> oznamuje
na zAkladd sd6leni Katastr6lniho uiadu pro Usteckli kraj,KatastrSlni
pracovi5tr5 Litomdiice (d6le jen,<,> katastrdlni f iad") 6.j.RO-1912019-506 <,>
2e v katastr6lnlm (zemi Kocourov u Medvedic obce Tiebenice bude
zahAjena
<br> revize katastru nemovitosti <,>
<br> kter6 potrv6 od 1.11.2019 piibliZn6 do 31.3.2020 <.>
B6hem revize katastru nemovitostl budou zam6stnanci katastr6lniho
0iadu revidovat soulad fdaj0 katastru se skutecnyim stavem v ter6nu <,>
U6ast vlastnik0 a jinfch opr6vndnfch neni pii revizi katastru nezbytn6 <.>
V pripad6 zji5ten6ho nesouladu mezi stavem evidovanfm v katastru
a stavem v ter6nu budou vlastnlci zvAni k jeho projedn6nl se z6stupcem
katastrSlnlho 0iadu <.>
<br> V t6to souvislosti upozorfiujeme vlastniky nemovitostl na jejich
povinnosti,vyplivajici z ustanoveni S 37 odst.1 katastr6lniho
zilkona,zej m6na povi nnost
a) zudastnit se na v'fizvu katastrSlniho uiadu jedn6ni nebo na toto
<br> jednf ni vyslat sv6ho z6stupce,\
<br> b) ohlSsit katastrSlnimu uiadu zm6ny udaj0 katastru t'.ikajici
se jejich nemovitosti,a to do 30 dnfi ode dne jejich vzniku
a piedloZit listinu,kteri zm6nu dokl5d6,nejedn6-li se o listiny <,>
<br>.kter6 piedkl6daji piisluSn6 st6tni orginy piimo k z6pisu
do katastru nemovitosti <,>
<br> c) na vyzvflni piedloZit ve stanoven6 lh0td piislu5n6 listiny
pro z6pis do katastru <.>
<br> Neposkytne-li vlastnlk nebo jinf opr6vn6nyi na vyzvu katastr6lniho f iadu
potiebnou sou6innost a zjiStenli nesoulad se nepodai[ odstranit
do ukondeni revize,bude informace o tomto nesouladu zveiejn6na
na internetovlich s r6nk6ch eeskeho riiadu zem6m6iick6ho
a katastr6lnid6 prostiednictvim aplikace NahlfZeni do katastru
nemovitosti <.>
<br> Ozn6meni vyv6Seno dne:
<br> Podpis a razitko:
<br> Ozn6menisiato dne:

Načteno

edesky.cz/d/3191824

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz