« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV konkrétnímu nájemci IČ 74447777 za účelem provozování pedikúry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OSBN 81603 (209,1 kB)
Městský úřad
Odbor správy bytových a nebyt.prostor
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545,280 12 Kolín II
<br>
Naše č.j.: MUKOLIN/OSBN 81603/19-tof
<br> Naše zn.: OSBN nebyty 17092/2019
<br> Městský úřad v Kolíně
<br> 280 12 Kolín I,Karlovo náměstí 78
Odbor správy bytových a nebytových prostor
<br> pracoviště: Sokolská 545,Kolín II
<br>
oznamuje dle § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br>
<br> Z Á M Ě R
města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání
<br>
Městský úřad Kolín sděluje,že město Kolín uveřejňuje záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání
v domě č.p.764,ul.Smetanova,Kolín IV na pozemku parcela st.č.5503,v obci Kolín,zapsanému na
LV č.10001,katastrální území Kolín,vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální
pracoviště Kolín,o výměře 19,70 m2 v 1.PP konkrétnímu nájemci Maryně Michnevycové,IČ 74447777 <,>
místem podnikání Klicperova 1045,280 02 Kolín,za účelem provozování pedikúry,za roční nájemné
ve výši 29.550 Kč/rok (1.500 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor k podnikání <.>
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou <.>
<br> Písemné připomínky či námitky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 03.09.2019 do
10:00 hod.na podatelně MěÚ Kolín,Karlovo náměstí 78,Kolín I <.>
Obálku s nabídkou,s připomínkou či námitkou výrazně označte textem „NEOTVÍRAT – ZÁMĚR č.p <.>
764,Smetanova (19,70 m2)“
<br> Město Kolín očekává písemné nabídky ve formě žádosti o pronájem s uvedením účelu využití opatřené
podpisem žadatele,nabídkou výše ročního nájemného bez DPH a opatřené kopií dokladu o existenci
právnické nebo fyzické osoby (aktuální výpis z živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku,který
není starší než 1 měsíc) <.>
<br> Po uplynutí lhůty zveřejnění tohoto záměru budou nabídky vyhodnoceny komisí pro hospodař...

Načteno

edesky.cz/d/3190522

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz