« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV konkrétnímu nájemci Městským sociálním a zdravotním službám

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OSBN 81591 (208,7 kB)
Městský úřad
Odbor správy bytových a nebyt.prostor
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545,280 12 Kolín II
<br>
<br> Naše č.j.: MUKOLIN/OSBN 81591/19-tof
Naše zn.: OSBN nebyty 17086/2019
Městský úřad v Kolíně
<br> 280 12 Kolín I,Karlovo náměstí 78
Odbor správy bytových a nebytových prostor
<br> pracoviště: Sokolská 545,Kolín II
<br>
oznamuje dle § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br>
<br> Z Á M Ě R
města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání
<br>
Městský úřad Kolín sděluje,že město Kolín uveřejňuje záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání
v domě č.p.764,ul.Smetanova,Kolín IV na pozemku parcela st.č.5503,v obci Kolín,zapsanému na
LV č.10001,katastrální území Kolín,vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrální
pracoviště Kolín,o výměře 64,5 m2 v I.NP a 224,5 m2 v I.PP konkrétnímu nájemci Městským sociálním
a zdravotním službám,IČ 00873667,se sídlem Nad Zastávkou 64,280 02 Kolín II,za účelem
provozování pečovatelské služby pro starší občany a zdravotně postižené,za roční nájemné ve výši
120.224 Kč/rok (416 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor k podnikání.Nájem
bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou <.>
<br> Písemné připomínky či námitky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 03.09.2019 do
10:00 hod.na podatelně MěÚ Kolín,Karlovo náměstí 78,Kolín I <.>
Obálku s nabídkou,s připomínkou či námitkou výrazně označte textem „NEOTVÍRAT – ZÁMĚR č.p <.>
764,Smetanova ( 64,5 m2 v I.NP a 224,5 m2 v I.PP )
<br> Město Kolín očekává písemné nabídky ve formě žádosti o pronájem s uvedením účelu využití opatřené
podpisem žadatele,nabídkou výše ročního nájemného bez DPH a opatřené kopií dokladu o existenci
právnické nebo fyzické osoby (aktuální výpis z živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku,který
není starší než 1 měsíc) <...

Načteno

edesky.cz/d/3190520

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz