« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Nábřežní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15657926500phpi2gqo5.pdf
łluoseľ';u7e1qgp '1n ;ugło$qn - [łrud qcfłildtuolł eqo.lfĺ - ty3ľgo lN?yNnJl.t]nru 'tv^ol0utNo) IVAOCVUdAA 41119 ę91n1 '6u1-NJallełzsnd 1eqcly1'6u; LlLji I :1f_LVNo3r€o!o 06/ łluasoľ 'ý|/'9 lulołg 'PJecuP^g guou ľ'lnlvoýLozlzo :olsl!!'v'e'z'ĺ 'd'ą'ac!^ołn8 _ łluasoľ 'n'ł Nsdnrsds !N3Z!U nWINS3AVJ-S 3v 3CVrNsUrn)OO.tYmUOJ?v 0002: I oxĺ!H!lĺü YU '?vHo'rlud lN]yursvrw scvnrt's /ł / 4 ą ry*-/ } leť ł 0,łl} ľł' i^łslepodsoq cL]]u?lUIls e O ^^e-rdop roqPo x|N]s]ľ 0vt[l Áyslsł.Ąl s 710ušalľ.-7?ouan ĺ|aca/ lq ĺ- cJau?ŕ'ĺ ZZ 1- 7" 7.7/ bLr?/ 't (.'T"cAo : <.>,;ł s U' j >l jĺ,<.> Sffi ĺfr iń;,?Jrltly otil y inctľĺo.'.l ilł{}ĺ lod tn l s-t*urHv :_"śffi77łv2o/ď0 /ucf a łolr T' n Ň-r- 1 e ! alJ E* ry p,<.> -7-- 'l B Q ! I @ łEa D B ý a & B D dś ! 0z 0t 0 qB ! a t ł p 2019-08-14T14:04:48+0000 Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15657926500phphahrx1.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/42220/2019Spis.zn.: MJ/36402/2019/04/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 14.8.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na� čhne�ktery�čh za�konu:,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu: (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne X.X.2019 z�a� dost pra�vničke� osoby XXXX XXXXXXXX,stavební práce,Školní
XX/XX,XXX XX Jeseník,IČ: 64999653 o vyda� ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní�komunikači ul.Na�br�ez�ní�,parč.č�.192 k.u�.Jesení�k (multifunkč�ní� objekt).podle ustanovení� § 61 odst 3za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu od data nabytí právní moci do 31.8.2019.K z�a� dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k ze dne1.7.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí�odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga� n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači ul.Na�br�ez�ní�,parč.č�.192 k.u�.Jesení�k (multifunkč�ní�objekt) pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i realizači stavby oplocení objektu,v souladu s § 77odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí�pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: mí�stní� komunikače ul.Na�br�ez�ní�,parč.č�.192 k.u�.Jesení�k (multifunkč�ní� ob...

Načteno

edesky.cz/d/3190494

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz