« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - KUOK Vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou v oboru všeobecné praktické lékařství /ambulantní péče/ pro území Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výběrové řízení
e.j.KUoK 85017t2019
sp.zn.KU OK/ 84s80 1201 I I OZI 857
<br> Krajskf fiad Olomouck6ho kraje
vyhla5uje
<br> podle d6sti des6t6 z1kona e.4811997 Sb <.>,o veiejn6m zdravotnim
poji5t6ni a o zmdn6 a dopln6ni n6kteryich souvisejicich z6konir <,>
<br> ve zn6ni pozddj5ich piedpistJ na zSkladd n6vrhu
eesk6 prirmyslov6 zdravotni poji5fovny
<br> vfb6rov6 iizeni
<br> na uzavienl smlouvy o poskytov6ni a rihrad6 hrazenfch sluZeb
s eeskou pr0myslovou zdravotni pojiSfovnou
<br> v oboru v5eobecn6 praktick6 l6kaistvi (ambulantni p66e)
pro tlzemi Litovel <.>
<br> Lhfrta,od kter6 je tieba zajistit poskytov5ni zdravotnich sluZeb,kter6
jsou piedmStem {b6rov6ho iizeni'.1.11.2019 <.>
<br> Piihld5ku s poZadovan!'mi piilohami doruite do 26.9.2019 v6etn6
na adresu:
<br> Krajskyi rliad Olomouckeho kraje
odbor zdravotnictvi
Jeremenkova 1191140a
779 00 Olomouc
<br> K piihl65ce.) piipojte tyto piilohy:
- nabidku,ve kter6 uved'te rozsah nabizen6 p66e,adresu mista
<br> poskytov6ni zdravotnlch sluZeb,provozni hodiny,person5lni
obsazeni,pracovni uvazky,technick6 a v6cn6 vybaveni a piip <.>
i dal5i informace o svem z6mdru <,>
<br> - piehled praxe uchazeie v piislu5n6m oboru <.>
<br> Uchaze6 je povinen prok6zat,Ze spliuje,nebo je ve lhftt6 stanoven6
ve vfb6rov6m iizeni (1.1 1.2019) schopen splnit,piedpoklady
pro poskytovAni hrazenych sluZeb v piislu5n6m oboru zdravotni p66e <,>
ktenf je piedm6tem u.ib6rov6ho iizeni <.>
<br> lnformace na telefonnim 6isle: 585 508 573
<br> 1 Vzory tiskopis0 jsou zveiejneny na www.olkraj.cz,slozka zdravotnictvi/ vrb6rove fizenl na smlouvy
<br> se zdravotnimi pojisfovnami

Načteno

edesky.cz/d/3190419

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz