« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - povolení uzavírky: ZU+Uz MK - stavba cyklostezky Chvalšinská, Český Krumlov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38424.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 39374/2019/ODSH/Au
S-MUCK/38424/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 09.08.2019
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRKY KOMUNIKACE
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),ve správním
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky místní komunikace dle § 24 a žádost o zvláštní užívání
místní komunikace podle § 25 odst.6 písm.c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích,kterou dne
23.07.2019 podal
<br>
<br> SaM silnice a mosty a.s <.>,Odštěpný závod České Budějovice,IČO 25018094 <,>
<br> Máchova 6/1129,470 01 Česká Lípa
<br> (dále jen „žadatel“),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (KRPC-793-211/ČJ-2019 ze dne
23.07.2019) a souhlasu zástupce vlastníka komunikace – Města Český Krumlov,zastoupeného Ing <.>
Petrem Peškem,vedoucím odboru investic,MěÚ Český Krumlov (ze dne 23.07.2019),podle § 25 odst.1
a 2 zákona o pozemních komunikacích,a § 40 odst.10 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> p o v o l u j e
<br> I.úplnou uzavírku chodníků beze jména na pozemcích p.č.848,1334/27,v k.ú.Český
Krumlov (viz.DIO v příloze) podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky
č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,v platném znění <,>
<br> a
<br> II.zvláštní užívání částí místních komunikací (viz.příloha) podle § 25 odst.(6) písm.c),bod 3
zákona č.13/1...
001.pdf
4 _.:= -r__- * i * _ „.„ -.» ' KRAJSKÉ ŘEDITELS *: POLICIE \ [šopravne mzenyrske opatrenl JIHOČESKÉHD KRAJ 4
<br> & UZAVŘEN,PŘEJDĚTE ' ' V * V ' [TEMNIÍ 00301: ČESK KR ov.' : : \.M - - - „ * ' “ „ --.C K vystavba cyklostezky m.“ ř * „HL.Í ' _ : * : i ' '! 38723ČE8KYKHUMLOV,'DVARNHSE Zadavatel: SaM silnice a mosty a.s.- Hájek 606 253 179 f,<.> _ Zpracoval: XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX si mi; ' Email: kolomarovagsignistamz Poznámka: elapaB „mmŠÉÍ =— ?3 UL.Telefon: 601150067 WWF“ A“ '
<br> CHODNIK *
<br> UZAVŘEN PŘEJDĚTE NADRUHDU STRANU : $,! '-;- ' _ _.LIKY - ' “ * - ' : - - POLICíE.<.> <.>,<.>,<.> <.>,JIHOCESKEHO KRAJE Qopravne mzenyrske opatrem osma Casa? „ WMLOŠ C ' k CESLNÝSÉŠ'ÍHÉTW-.<.> K <.>,vystavba cyklostez y * - -- Zadavaiel: SaM silnice a mosty a.s.- Hájek 606 253 179 Zpracovaí: XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX,SLA "IV Email: kofomarova©signistav.cz Poznámka: etapaC !gnl's'm Tefefon: 601 150 067.L"

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz