« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Mikulovice - závod jednotlivců

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15656212190phpip8wmb.pdf
tt t,ll
<,>,au.<.> " p echodného dopravního značení
Úplná uzavírka části místní komunikace
<br> Posádka
<br> Stanoviště 1- 8
umístění p echodného Dz (B1 + Z2|
<br> R1
<br> zz
<br> ľlĚsrs Ú 0 Jt$ENll(
o' ŕat'jy
<br> os á i'stv ĺ
(
<br> a silnlč íhc
nJ|łc 'ł
<br> e
q
<br> I
<br> Ĺ
<br> I
I
<br> 'í$ ocscuľursrxÁka śirovstu _,'j,1,1icí| k
x.ä.!akś :!!j:.I::ľ ;Đ':aI ) \:.rjé
<br>.t
v.t in,!l_.<.>
<br> 't cne :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> !-0- <.>
<br> ?t-
<br> I
<br> ęĐ
<br> l Za spĺá'
<br> 7.4Í7ą
<br>
2019-08-12T14:17:10+0000
Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15656212190phpxcunxh.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/41703/2019Spis.zn.: MJ/40160/2019/02/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 12.8.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozuMe�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny� podle § XXXodst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čh ne�ktery�čhza�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh“)obdrz�el dne X.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Obeč Mikuloviče,Hlavní� 5,790 84 Mikuloviče,IČ�00303003,tel.775 200 810 o vyda� ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní� komunikačiPosa�dka v Mikulovičí�čh,(parč.č�.1934/37 v k.u�.Mikuloviče u Jesení�ka) v u� seku viz pr�iloz�ena� situače –čelkova� de� lka čča 4000m,pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i kona�ní� sportovní� akče "Za�vodosobní�čh automobilu; - jednotlivču; " podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh v termí�nu 31.8.2019 (9:00 hodin) – 31.8.2019 (19:00hod).K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,č�.j.KRPM –92243-1/Č�J – 2019 – 141106 ze dne 30.7.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000 Sb avyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava ar�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
<br> s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: na mí�stní� komunikači Posa�dka v...

Načteno

edesky.cz/d/3185959

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz