« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Oznámení o vyhlášení výběrových řízeních k. ú. Jeseník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile5-15653518740phpe47h4x.pdf
1_0368/OSU/2019—OSUR Cj.: UZSVM/OSU/8932/2019»OSUR
<br> ||||l|l||l|||||l|||||
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava Odloučené pracoviště Šumperk,M R.Štefánika 1059/20,787 01 Šumperk
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.OSU/024I2019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jeseník
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne „.<.> /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br> Pozemek
<br> ' parcela č.769/3 o výměře 949 m2,ostatní plocha,zeleň,rozsáhlé chráněné území včetně součástí,které tvoří vzrostlé náletové dřeviny,v katastrálním území Jeseník,obec Jeseník,vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Jeseník a zapsané na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek je rovinatý,lichoběžníkového půdorysu.Je porostlý vzrostlými náletovými dřevinami.Na pozemku se nenachází žádné zpevněné plochy,Pozemek není udržovaný ani užívaný <.>
<br> |||.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetekje volně přístupný <.>
<br> lV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 193.000,00 Kč (slovy: stodevadesáttřitisíc korun českých) <.>
<br> '.: UZSVM/OSU/8932/2019—OSUŘ
<br> V.Aukcel a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pr...
export2udfile4-15653518740phpdbsdnf.pdf
?357/OSU/2011 9- OSU R.:UZSVM/OSU/8918/2019—OSUR
<br> IllljlliIllllllllillllllillil
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava Odloučené pracoviště Šumperk,M.R.Štefánika 1059/20,787 01 Šumperk
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.OSU/023/2019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jeseník
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhláškyč.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> Whlašuje dne $$$/(07
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek") <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemek.parcela č.769/1 o výměře 5476 m2,ostatní plocha,zeleň,rozsáhlé chráněné území včetně součástí,které tvoří vzrostlé listnaté náletové dřeviny <,>
<br> v katastrálním území Jeseník,obec Jesenik,vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Jeseník a zapsané na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br> !|.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek má nepravidelný půdorys s terénními vlnami.Na pozemku se nachází trvalé porosty různého druhu a stáří.Jde o porosty neudržované částečně vzniklé spontánně,některé se zdravotním a estetickým poškozením.Na pozemku se nenachází žádné zpevněné plochy.Pozemek není udržovaný ani užívaný <.>
<br> IIl.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetek je volně přístupný <.>
<br> IV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 855.000,00 Kč (slovy: osmsetpadesátpěttisíc korun českých) <.>
<br> 1...
export2udfile3-15653518740phpkk4fwx.pdf
Čj.:
<br> 10343/OSU/2019—OSUR
<br> Čj.: UZSVM/OSU/8903/201 9-OSUR
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště Ostrava „ _ Odloučené pracoviště Sumperk,M.R.Stefánika 1059/20,787 01 Sumperk
<br> Oznámení o g'běrovém řízení s aukcí čís.OSU/022/2019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jeseník 1-
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona
<br> č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních Vztazích,ve znění 2— pozdějšich předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle
<br> ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodařeni organizačních složek státu
<br> a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech
<br> zákonných podmínek <,>
<br> 113.204? &
<br> vyhlašuje dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4—
<br> výbérové řízení s aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek") <.>
<br> Prodávaný majetek 1 <,>
<br> Pozemek
<br>.parcela č.760/5 o výměře 2295 m2,ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha,rozsáhlé chráněné území
<br> včetně součástí,které tvoří trvalé porosty různého druhu a stáří,2-
<br> v katastrálním území Jeseník,obec Jeseník,vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Jeseník a zapsané na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek je svažitý,strvalými porosty (dřeviny) různého druhu a stáří.Porosty jsou neudržované,některé zdravotně či esteticky poškozené.Na pozemku se nenachází žádné
<br> zpevněné plochy.Pozemek není udržovaný ani užívaný.34
<br> Ill.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetek je volně přístupný <.>
<br> IV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 389.000,00 ...
export2udfile2-15653518740phpratofp.pdf
10315/OSU/2019-OSUR
<br> Čj.: UZSVMIOSU/BB78/2019-OSUR
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava „ Odloučené pracoviště Šumperk,M.R.Stefánika 1059/20,787 01 Šumperk
<br> Oznámení o vý běrovém řízení 5 aukci čís.OSU/021/2019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jeseník
<br> Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních Vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIVIS“) přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhláškyč.62/2001 Sb.ohospodaření organizačních složek státu
<br> a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne.<.>.<.>.<.>.<.> Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> Prodávaný majetek
<br> Pozemek.parcela č.758/2 o výměře 288 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace,rozsáhlé chráněné území včetně součástí,které tvoří porost lesniho charakteru (listnaté stromy) <,>
<br> v katastrálním území Jeseník,obec Jeseník,vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Jeseník a zapsané na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek má charakter lesniho pozemku tvořený vzrostlými listnatými náletovými dřevinami.Jde o pruh pozemku ve strmém svahu.Na pozemku se nenachází žádné zpevněné plochy.Pozemek není udržovaný ani užívaný.K pozemku nevede veřejná cesta <.>
<br> lII.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetekje volně přístupný <.>
<br>.lV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 41.000,00 Kč (slovy: čtyřicetjednatisíc korun českých) <.>
<br>.Obálka fžb n...
export2udfile1-15653518740phpkh82y6.pdf
|| |||l||||| ||| ||||i
<br> 10285/OSU/201 9-OSUR Cj.: UZSVM/OSU/8844/2019-OSU R
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Ostrava „ „ Odloučené pracoviště Sumperk,M.R.Stefánika 1059/20,787 01 Sumperk
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.OSU/02012019 ajeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jeseník
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle Š 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek,<.>
<br> vyhlašuje dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br> Pozemek.parcela č.758/1 o výměře 326 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace,rozsáhlé chráněné území včetně součástí,které tvoří porost lesního charakteru (listnaté stromy) <,>
<br> v katastrálním území Jeseník,obec Jeseník,vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Jeseník a zapsané na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek má charakter lesního pozemku tvořený vzrostlými listnatými náletovými dřevinami.Jde o pruh pozemku o šíři 2—3 m a délce cca 135 m.Na pozemku se nenachází žádné zpevněné plochy.Pozemek není udržovaný ani užívaný.Pozemek protíná telekomunikační vedení a dále se v jeho blízkosti nachází podzemní vedení VN do 35 kV.K pozemku nevede veřejná cesta <.>
<br> lII.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetek je volně přístupný <.>
<br> Čj.: UZSVMIOSU/884...
export2udfile0-15653518740phpniynio.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK <,>
M.R.ŠTEFÁNIKA 20,787 01 ŠUMPERK
<br> 11879/OSU/2019-OSUR
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/OSU/10218/2019-OSUR
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 749
<br> E-MAIL: Alena.Vevodova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: c4nfs5n
<br> Město Jeseník
Masarykovo nám.167/1
79001 Jeseník
<br> DATUM: 8.8.2019
<br> Oznámení o vyhlášení výběrových řízeních k.ú.Jeseník
<br> Sdělujeme Vám,že:
<br> - dne 12.8.2019 bude vyhlášeno výběrové řízení č.OSU/020/2019 na zjištění zájemce
o koupi pozemku parcely č.758/1 v k.ú.Jeseník,obec Jeseník <.>
Minimální kupní cena činí 56.000,- Kč <.>
Nabídky budou přijímány do 10.9.2019 do 8:30 hod.na adrese odboru Odloučené
pracoviště Šumperk <.>
<br> - dne 12.8.2019 bude vyhlášeno výběrové řízení č.OSU/021/2019 na zjištění zájemce
o koupi pozemku parcely č.758/2 v k.ú.Jeseník,obec Jeseník <.>
Minimální kupní cena činí 41.000,- Kč <.>
Nabídky budou přijímány do 10.9.2019 do 8:00 hod.na adrese odboru Odloučené
pracoviště Šumperk <.>
<br> - dne 12.8.2019 bude vyhlášeno výběrové řízení č.OSU/022/2019 na zjištění zájemce
o koupi pozemku parcely č.760/5 v k.ú.Jeseník,obec Jeseník <.>
Minimální kupní cena činí 389.000,- Kč <.>
Nabídky budou přijímány do 10.9.2019 do 9:30 hod.na adrese odboru Odloučené
pracoviště Šumperk <.>
<br> - dne 12.8.2019 bude vyhlášeno výběrové řízení č.OSU/023/2019 na zjištění zájemce
o koupi pozemku parcely č.769/1 v k.ú.Jeseník,obec Jeseník <.>
Minimální kupní cena činí 855.000,- Kč <.>
Nabídky budou přijímány do 10.9.2019 do 10:00 hod.na adrese odboru Odloučené
pracoviště Šumperk <.>
<br> - dne 12.8.2019 bude vyhlášeno výběrové řízení č.OSU/024/2019 na zjištění zájemce
o koupi pozemku parcely č.769/3 v k.ú.Jeseník,obec Jeseník <.>
Minimální kupní cena činí 193.000,- Kč <.>
Nabídky budou přijímány do 10.9.2...

Načteno

edesky.cz/d/3183368

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Prodej   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz