« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - KÚOK - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
KRAJSxY unao oLoMoucxEno KRAJE Odbor strategick6ho rozvoje kraje Jeremenkova 40a,77911 Olomouc C.j.: KUOK 77143t2019 Sp.zn.: KUOK/65 1 021201 9/OSR t77 60 Oprdvnend 0iednl osoba pro vyiizenl: Mgr.Jana Vychodilov6 Oprdvn6nS [iedniosoba pro podepisovdni: Bc.lng.Hana Mazurovd Podet list[r: 6 Po6et piiloh: 0 Podet listO/svazk& piiloh: 0 Olomouc 6.srpna 2019 ROZHODNUTi dorudovan6 veiejnou vyh165kou Krajskf tiiad Olomouck6ho kraje,Odbor strategick6ho rozvoje kraje (d6le jen Odbor sR KUOK),jako piislusnyi odvolaci orgdn poole ust.g oz bost.i pism.a) zakona e.12912000 Sb <.>,o krajich,ve zn6nI pozdej5ich piedpis[r,ddle podle ust.g 8g odst.1 zAkona e.500/2004 Sb <.>,sprdvni idd,ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr (d6le jen spr6vni idd),piezkoumal na podkladd odvolSnI - XXXXXXXXX skopala,bytem XXX XX Nasobfrrky XXXX,podanXho dne 1 s.4.2019,- Aleny skopalov6,bytem 783 21 Nasob&rky 1367,podan6ho dne 1 s.4.zo1g,- lvany Balejov6,bytem 783 21 Nasob&rky gg,podan6ho dne 16.4.2019,- XXXXXX Baleji,bytem XXXXXNasobXrky XX,podanXho dne XX.4.2019,- Miloslavy Maz6nkov6,bytem 783 21 Nasobfrrky 105,podan6ho dne 16.4.2019,- XXXXXX Julfnka,bytem XXXXX Nasobfrrky XXX,podanXho dne XX.4.2019,rozhodnutl M6stsk6ho 0iadu Litovel,Odboru vfstavby (ddle jen Stavebni 0fad),c.j.LIT 696212019,sp.zn.VYS 45412018/MLa,ze dne 1.4.2019.Timto rozhodnutfm Stavebni 0iad podle ust.$ 79 a 92 zAkona d.183/2006 Sb <.>,o fzemnfm plSnovdnl a stavebnlm i6du,ve zn6n[ pozd6j5ich piedpisir (dale jen stavebnizdkon) a ust.$ 9 vyhlaSky t,<.> 50312006 Sb <.>,o podrobn6j5i riprav6 fzemniho iZeni,veiejnoprdvni smlouvy a uzemniho opatieni,rozhodl o umist6ni stavby s ndzvem,<,> Litovel,Nasob0rky - smi5en6 stezka v profilu ll/635,<,>,na pozemclch parc.st.66,st.102,st.137,sf.147,4611,4612,4614,461s,56/15,5g/15,59 121,59 124,59 125,64,253 I 1,2531 2,253121,253 122,253 123,256,293,2gg I 1,2ggl 3,29814 v katastrdlnim Uzemi Nasobfrrky,pro Zadatele: Mdsto Litovel,le 299138,ndm.Pi.Otakara 778,784 01 Litovel.Odbor SR KUOK na z5klad6 zjiSteny...

Načteno

edesky.cz/d/3183324

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz