« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Písečná - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15652718760phpev7kqy.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 1287/4,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: dana.kasparova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/40906/2019/OSUUP/Kaš Jeseník 07.08.2019
Sp.značka: MJ/05989/2018
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br>
Obec Písečná,Písečná č.p.123,790 82 Písečná u Jeseníku
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
<br> ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEČNÁ
<br>
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí
Zastupitelstva obce Písečná o pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu zkráceným způsobem
v souladu s § 55a stavebního zákona,pořídil v souladu s § 55b stavebního zákona zpracování návrhu
Změny č.1 Územního plánu Písečná (dále jen „návrh Změny ÚP“) <.>
<br> Pořizovatel v souladu s §§ 55b a 52 stavebního zákona doručuje návrh Změny ÚP a oznámení o konání
veřejného projednání krajskému úřadu,dotčeným orgánům,obci Písečná a sousedním obcím.Návrh Změny
ÚP se dále doručuje veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání se koná
<br> v pondělí 30.září 2019 v 15:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Písečná <.>
<br>
Nejpozději
<br> do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj.do 7.10.2019)
<br>
<br> mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti námitky,dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska a každý své
připomí...
export2udfile0-15652718760phptustum.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/40906/2019/OSUUP/Kaš Jeseník 07.08.2019
<br> Sp.značka: MJ/05989/2018 (Uvádějte vždy v korespondenci)
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: lng.XXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Obec Písečná,Písečná č.p.123,790 82 Písečná u Jeseníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNi NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PiSEčNÁ
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Písečná o pořízení změny územního plánu zvlastniho podnětu zkráceným způsobem vsouladu s š 55a stavebního zákona,pořídil vsouladu sšSSb stavebního zákona zpracování návrhu Změny č.1 Územního plánu Písečná (dále jen „návrh Změny ÚP“) <.>
<br> Pořizovatel v souladu s 55 55b a 52 stavebního zákona doručuje návrh Změny UP a oznámení o konání Veřejného projednání krajskému úřadu,dotčeným orgánům,obcí Písečná a sousedním obcím.Návrh Změny UP se dále doručuje veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání se koná
<br> V pondělí 30.září 2019 V 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Písečná <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj.do 7.10.2019)
<br> mohou upíatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky,dotčeně orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska a každý své připomínky <.>
<br> Vzhledem k rozsahu není možné celou dokumentaci návrhu Změny ÚP zveřejnit na úřední desce <.>
<br> Dokumentace návrhu Změny ÚP bude vystavena kveřejněmu nahlédnutí vdobě od 12.8.2019 do 7.10.2019,a to:
<br> na Obecním úřadě Písečná,Písečná 123,790 82 Písečná na Městském úřadě Jeseník,Odboru stavebního ...

Načteno

edesky.cz/d/3181437

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz