« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Chodníky na ulici Nádražní ve Zlatých Horách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15652718770phpnkqpkz.pdf
1444
<br> So101 Chodnĺk
na ul.NádraŽnĺ
<br> usek "4"
<br> o_
1419
<br> So102 Chodnĺk u MŠ
<br> \
1 90/1
<br> Fr?
(o
oo
o
<br> Ł6
X\
<br> (
<br> (g
-l
<br> o)
1446 \
<br> \
\
<br> So103 Místní
komunikace
<br> 1 90/1
<br> o_
1Ą31
<br> 1426 So101 Chodník
na u!.NádraŽní
<br> usek "B"
<br> o_
1427 ĺ1
<br> ĚsĺsrÝ ÚŘn B JtsENĺK
odbor dopľavy
<br> a silničnĺho hospodá ství
<br> ĺł,łł l+'Jć/?ł/h/1
- I -00- 2019
<br> 1444
l \-Ą
<br> l
I
<br> I
Ĺ
<br> o
<br> I
<br> Ĺ-
<br> r-
I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
L
<br> -l o
I
<br> Iol
I
<br> I
<br> --J
<br> o)
)\ŕ -t
<br> I
<br> I
<br> _t
<br> o
<br> o
1 1r-
<br> \
<br> -_)
t----
<br> T
I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> o
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> o
<br> r
I
<br> I
<br> I
I
<br> 1418
<br> 1452t1
<br> 1Ą47
o_So401 Vereiné
<br> osvětlení'
<br> 1444
<br> v
1429
<br> 1444
<br> So401 Vereiné
osvětlenĺ'
<br> 1417 t1
<br>.88
<br> ---Ą(- \
\\
<br> J\
------
<br> \ <,>
<br> 1r v'
<br> Ý
rJ?N
<br> 1416
<br> r-
<br> So301 Dešt'ová
kanalizace
<br> ě.paré zodpovědn projeKrnt Projéktant
<br> tLFÜ'tĺ q
'Üía!rt'tsl,t + 420 6U 723 743; +420 731 848 073
<br> Karl.člpka 55316,79o oí Jo$nĺk
Fb; w.tumvla.cl 3mrllĺÍríoatumvla.ca
<br> lng.XXXXX XXXXXXXX lng.lvo W
%tT//
<br> Stavebnlk M slo áate noÍy' nam.svomoy U'7ąa7A 7l^łÁ H6N
<br> Chodníky na ulici NádraŻni
ve Zlat ch Horách
<br> Formát 2xA4
Datum 01t2018
<br> Stupeiĺ oÚR + osp
ć.zakázky 21806
<br> část Dokladová část Měĺtko
<br> 1:300
čisb v kresu
<br> 2 <.>
Vzdálenosti od sousedních
pozemkri a staveb na nich
<br> o_
<br> 141' <,>
<br> z
<br> s
<br> *
J
<br> V
<br>
2019-08-08T11:16:41+0000
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
export2udfile0-15652718770phpqeqnya.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/40947/2019/MKSp.zn.: MJ/12483/2019/12/ODSH/MKVyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 08.08.2019 Mečsto Zlateí Hory,IČČO 00296481,naím.Svobody 80,793 76 Zlateí Hory,v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o <.>,IČČO04973984,Adolfoviče 60,790 01 Beč laí pod Pradečdem
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ VEŘČ EJNOU VYHLAÁ SČKOU
<br> Výroková část:Mečstskyí uí rčad Jeseníík,odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčííslusčnyípodle § 40 odst.4 píísm.a) zaíkona čč.13/1997 Sb <.>,o pozemnííčh komunikačííčh,ve znečníí pozdeč jsč ííčhprčedpisuů (daí le XXX "zaíkon o pozemnííčh komunikačííčh") a podle § XX odst.1 píísm.č) a § 169 odst.4zaíkona čč.183/2006 Sb <.>,o uí zemníím plaínovaíníí a stavebníím rčaídu (stavebníí zaíkon),ve znečníí pozdeč jsč ííčhprčedpisuů (daí le XXX "stavebníí zaíkon"),ve společčneím uí zemníím a stavebníím rčíízeníí (daí le XXX "společčneírčíízeníí") posoudil podle § XXo stavebníího zaíkona zčaídost o vydaíníí společčneího povoleníí,kterou dne07.03.2019 podalo Mečsto Zlateí Hory,IČČO 00296481,naím.Svobody 80,793 76 Zlateí Hory,vzastoupeníí: TUMVIA s.r.o <.>,IČČO 04973984,Adolfoviče 60,790 01 Beč laí pod Pradečdem (daí le jen"zčadatel"),a na zaíkladeč tohoto posouzeníí:
I.Podle § 94p odst.1 stavebníího zaíkona
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě rna stavbu:
Chodníky na ulici Nádražní ve Zlatých HoráchSO101 Čhodníík na ul.Naídrazčníí uí sek "A"SO101 Čhodníík na ul.Naídrazčníí uí sek "B"SO102 Čhodníík u MSČSO103 Míístníí komunikačeSO301 Desčťovaí kanalizačeSO401 Verčejneí osveč tleníí(daí le XXX „stavba“) na pozemku parč.čč.XXXX/X,XXXX,1417/1,1444,1452/3,1452/6,1456/2 vkatastraí lníím uí zemíí Zlateí Hory v Jesenííkaí čh.Stavba obsahuje:
<br> • SO101 Čhodníík na ul.Naídrazčníí uí sek „A“ rčesč íí uí pravu vedeníí betonoveího silniččníího obrubnííkupo leveí straneč krajskeí komunikače II/457 ul.Naídrazčníí ve smečru Jesení...

Načteno

edesky.cz/d/3181436


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz