« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení dopravního značení "Přechody pro chodce Lipová-lázně - základní škola, lázně"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15652458520phpnx6b6a.pdf
o '-l ĺlĺ] I l I ś-.\a soUHLAs VIASTNÍKŮ DLE s L84A STAVEBNíHo zÁKoNA '&aĺ b.á !lx* ftdnY ?ooru oPnÁvľĚtaa 6olY ś-tÝ -ż -' dl (,l '.<.>,<,> \ r>,-) - 'Č.i líĺiĺ,lł !'nei íl gŕ)íavn.-\st /o LEGENDA LEGENDA STAVAJlclcH sĺTl: lFr>-5e-je- a-^+__ŃĐ'-.N+ o-- a a- u-r -- u o vo J'-j-- o- NÁVRH: KATASTRÁLNI MAPA POLOHOPIS NN.PODZEMNI VEDEN| NN - NADZEMNĺ VEDENĺ SPLAŠKoVÁ KANAL|ZAoE sDĚLoVAcl VEDENl _ PoDZEMNĺ PLYNOVOD VEŘEJNÉ osVĚTLENl VoDoVotjNĺ zÁsosovncl ŔAo PoZNÁMKA: oSVĚTLENĺ PŘECHoDU PRo cHoDcE JE ŘEŠENo sAMosTATNoU PRoJEKToVou ooxuĺvleĺ.Ä t- DoTČENÉ PoZEMKY P.Č,969/44 oLoMoUcKÝ KRAJ (Správa silnic olomouckého kraje) P.Ć.75712 oLoMoUcKÝ KRAJ (odborné učiliště a Praktická śkola.Lipová - lázně 458) P'Č.72212 oBEc LlPoVA-LÁzNĚ P'Č.764 oBEc LlPoVÁ-LÁzNĚ OSTATNI PLOCHA OSTATNI PLOCHA OSTATNI PLOCHA OSTATNI PLOCHA ČEz Distribuce a.s.ČEz Distribuce a.s.Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka,a.s.Česká ĺelekomunikačnĺ iníraslruktuĺa a.s.GÍidseÍvices,s.r'o.oBEc LIPoVÁ-LAZNĚ Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka,a.s.souŘADNlcE HLAVNĺcH BoDÚ,1r (i DLÁŽDĚNA PLocHA (cHoDNlK) DLAŻDĚNA PLocHA (SJEZD) PLASToVÉ SLoUPKY (REFLEXN| PRVKY) l]MAToVÉ ÚPRAVY (VARoVNÉ A slGNALNl PASY) RAMPoVÉ ĆÁsTl VoDoRoVNÉ DoPRAVNl ZNAČENI ľiĚsľsrÝ ÚŘnp JE$ENĺ.{ odbor doPravY @ a silničního hospodá stvĺ nl /+0 13 /zoĺł /ą ĺc Y = -'ĺ050551.4291 Y = -'ĺ050550'7226 Y = -1050545.5378 Y = -1050554.8592 Y = -'10s0543.8106 X = -548497.5562 X = -548489.8398 X = -548489.7504 X = -548495.2808 X = -548495.3867 'ullJ(,vcZÚE Zt[ľi-Dĺ{Ž8\ Á FUll]ttNl/ )t ).' ;' " / DZ IP6 r' DEGREES CONSTRUCT Pověen ťl ad: Jesenik l-lti-----lGt lnvestor: obec Lipováłäzně,Lipová-lázně 396,790 61 Lipová'lázně Akce PŘEcHoDY PRo CHoDCE LlPoVÁ-LÁZNĚ - äKtADNl ŠKoLA,lnzľĺĚ KooRDl NAcľvĺ s lĺuncE STAVBY so ro1 _ PŔEcHcD PRo cHoDcE ZŚ P ĺloha Formál zxĄĄ Dalum ogt2017 Č.zakázky 09'17 stupeŕi DSP Ptlbha ć' B2',| łrElĺro iłso soupĺavB D - 7 -08- 2019 2019-08-08T05:32:52+0000 Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
export2udfile0-15652458520phpmvr4uw.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/40653/2019/MKSp.zn.: MJ/39748/2019/03/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 7.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁÁ MENÍÁ O NÁÁVRHU OPÁTRČ ENÍÁ OBEČNEÁ POVÁHY Mečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čhnečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „zaíkon osilniččníím provozu“),podle § XX odst.X píísm.č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 172 zaíkonačč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaí d“),tíímto na zaíkladečzčaí dosti,kterou dne 2.8.2019 podal zčadatel KÁRETÁ s.r.o <.>,ÍČČO 62360213,Krnovskaí 1877/51,792 01Bruntaí l,v zastoupeníí: SEKNE spol.s r.o <.>,ÍČČO 62363701,Hamerskaí 12,772 00 Olomouč <,>
z v e ř e j ň u j e
<br> záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.Jednaí se o:provedeníí vodorovneího a osazeníí svisleího dopravníího značčeníí dle prčedlozčeneího naívrhu,v souvislostis dokonččeníím realizače stavby „Prčečhody pro čhodče Lipovaí -laí zneč – zaíkladníí sčkola,laí zneč“,povoleneírozhodnutíím čč.j.MJ/54870/2018 (sp.zn.MJ/41101/2018/10/ODSH/MK) ze dne 16.10.2018Míísto: silniče ÍÍ/369 v lokaliteč dotččeneí stavbou „Prčečhody pro čhodče Lipovaí -laí zneč – zaíkladníí sčkola,laí zneč“,tzn.v míísteč prčed budovou čč.p.299 a prčed prčííjezdovou komunikačíí do Zaíkladníí sčkoly MSČ a ZSČ J.Sčhrotha v obči Lipovaí -laí zneč,k.uí.Dolníí Lipovaí,dle prčedlozčeneího naívrhu (viz.prčííloha)Termíín: svisleí dopravníí značčeníí bude osazeno a vodorovneí dopravníí značčeníí provedeno po nabytíí uí ččinnostiopatrčeníí obečneí povahy,a to v zaívislosti na vhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaíčh,nejpozdeč ji do dobyprovedeníí kolaudače stavbyOsazeníí a p...

Načteno

edesky.cz/d/3181433

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz