« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru pachtu pozemků uvedených v přílohách - v k.ú. Litovel, Haňovice, Myslechovice, Chudobín, Víska, Nová Ves u Litovle a Nasobůrky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
fi LrrovEL M6sto Litovel zveiejfiuje v souladu s ustanovenim $ 39 odst.L <.>,zdkona a.128/2000 Sb <.>,o obcich (obecni zfizenil,ve zndni pozdej Sich piedpisri zafitet pachtu pozemkt ve vlastnictvi mEsta Litovel Jedni se o pozemky,uveden6 v piiloze E.1.na 5 listech.Pozemky se nachdziv tEchto katastrilnich frzemich: Litovel,Haiovice,Myslechovice,Chudobin,Viska,Nov6 Ves u Litovle a Nasobrirky Zveieinini zdmEru pachtu vSech pozemkri,uvedenfch v piiloze 6.1 <.>,bylo schvileno usnesenim,piijat6m na 15.schrizi Rady m6sta Litovel,dne 8.8.2019.Z6kladni podminkv pro moZnv pacht: Obecnd \.Jrplivaji z ustanoveni $ 2332 - 2348 obdanskeho zAkoniku e.89l2ol2 Sb.v platnem znlni - 06el pachtu: - Pozemky uveden6 v piiloze 6.1,kteri je vedena na 5 listech ltzv.piiloha zemEd6lsk6ho pachtuf,bude mEsto Litovel propachtovivat pachtfii k uZivini a poZivini - k provozovdni zemEdElsk6 rostlinn6 vfroby (k pEstovini rriznfch obilnin,iepy,iepky,kukuiice a dal5ich vhodnfch zem6dElskfch plodinf.- Pachtyi bude povinen uZivat propachtovarr€ pozemlry v rAmci sv6ho podnikani pouze k rostlinne vyrobd,bude povinen o tyto pozemlqr pedovat jako iadnj' hospod6i v souladu s pravidly a z6.sadami zemdddlske praxe.- PoZadovan6 nabidkovi cena pachtu jednotlivych pozemktr je uvedena u kaZd€ho pozemku samostatnE a pohybuje se v rozmezi od O,4OKd.lm2 aZ do cdstky 1,SOKc/mz.Jedni se o poZadovan6 nabidkov6 ceny.- Pachtovn6 bude stanoveno na zikladE nejrryS5i cenov6 nabidky.Uchazeii ve sv6 Zridosti nabidnou pachtovn6 za kaZdou parcelu samostatnE,Eistku zapiii do piedtiSt6n6 piilohy.Sou6asn6 uvedou celkovou vfii pachtovn6ho za uZivini v6ech pozemkri,kter6 mEsto nabizi k propachtov6ni.Pachtovni smlouva bude uzaviena s pachtfiem,kter!' piedloii neJvy3Si cerovou nabidku za vBechny pozemk5z.Pachtovn6 bude splatn6 Jednor6zovE v pln6 wfii,zpEtnE za danf pachtovni rok,vidy k f.iijnu piisluin6ho pachtovniho roku (tedy do za66tku n6sledujiciho pachtovniho rokuf.Pachtovni srnlouva bude uzaviena na dobu neur6itou,v pEtilet6 ...

Načteno

edesky.cz/d/3181393


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz