« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Porovnání kalkulace a skutečnosti ČOV 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnani_za_2018_List3.pdf
Porovnání všech položek výpoětu Geny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 20í8,DPH í5.0 oÁ
Jednotné provozovatel§ké porovnání ceny ČOV Č*kY Krumlov
1,Příjemce vodného a stočného 2- Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> právnická osoba plátce DpH právnická osoba plátce DpH
Obchodní společrrost ČOV Český Klumlov,s.r.o_ Obchodní společnost ČOv Čestoý Krumlov,s.r.o <.>
Sídlo: Homí Bnána 509 Sídlo: Homí Brána 509
<br> 38101 Ceský Krumlov 38101 Český Krumlov
ldentiíikační číslo: 28160363 ldentiíikační číslo: 28160363
Statutární orgán: ing.LukášVlašaný Statutární orgán: ing.LukášVlašaný
<br> 3.Vlastník 4.ĚPE souvisejicí s eenou dle povotení k provozování
Právnická osoba 3103422S31-28í603634/1-28160363
Obchodní společnost ČOV Če§ký Krumlov,s.r.o <,>
Sídlo; Homí Brána 509
<br> 38101 Český Krumlov
ldentifikační číslo: 28í60363
Statutární orgán: ing.Lukáš Mašaný
Porovnani_za_2018_List2.pdf
Zá kalendářni íok: 2018.DPH'l5.0 %
Jednotné přoY§Zovatelské pofovnání ceny
<br> Porovnáni všech položek qýpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Přiiemce vodného a §točného: Čov Česxy Krunrtov,s,ť.o.(lČo 28160363}
ČOV ČestY Krumlov Tabulka č.í
<br> Ř*oel
<br> Kalkulovaná cena plo Vodné a stočnó
zdůvodněni vykázaných íozdílů v iednotl'vých položkách
<br> Vodá p;tná voda odpadni
11
<br> lz <.>
l o <.>
<br> 14 <.>
<br> lo
17 <.>
<br> 18
<br> vypracoval: paveI peroulka Dalum: 29.4.2oi9
kontrolovalj XXXXX XXXXXX schVálil] inq.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XaXXXXXXX E-mail: pavelpeíouiká@Sezř]am_cZ
Porovnani_za_2018_List1.pdf
Porovnání všech položek výpoětu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní řok: 2018,DpH 15,0 % Jednotné provozovatelské poíovnani c€ny Přijemce vodného a stočnšho: ČO\' Český Krumlov,s.r.o.(lČo zsrooroe} Čov Čestý Krumlov Tabulka č.1.t- Nákladové položxy -' -- @ Voda pitná Voda odpadní Řáoetr jedn,Skutečnost Kalkulace Rozdil Škutečnost KalkŮIace Rozdíl mil.Kč 0.000000 0.000§00 0,000$00 0.tt82000 ] 0.<.> 140000 ] 0,0420001.Materiál 1.1 ]-surovávodapodzemniŤpóvíchová mil.Kč,c,000000 ooooooďl Ňooóoo' o,oooooo- Óoooooo a§ooo0o :? 9:]!?:io: p,"-atá+odpadnl voda předaná *:l i9 9:9!:!9 ? !9999? ! 9999!9 ! o9o99o o 00o!!!- ! !!9ogoj- chemikalie : 6i|,11g : o,oooocjo o 000000 o,oooocc 0 434000 o,42oooo o,0l400o,ceny pro Vodlqa qočné ínil,Kč 0,000000 0.000000 0.0000cc 0,434000 0.420000 o,01400o 0 0oo000 o,00oo0ď o_oocoŇ -o oooooo 0.000000 o.ooóooo 0.000000 0,000000 0.000000 0"000000 ďóooóoo -0,013000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.033000 aqry-i1.ooooóil qqs!99q qqgoooo 0,576000 0.499000 o.o770óó mil.Kč 0.000000 0,000000 0.000000 ?9.887000 29,392000 0.495000 ] 770.44 77 0,44 *iixT o.oooooo o.oooooo o.oooooo 3,o34o0o 3.3íoooo -0,276000 2.1,- etetirict

Načteno

edesky.cz/d/3178924

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz