« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace - ul. Poděbradova v Litovli - zvýraznění zákazu zastavení a stání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stsh.i 6iad Litovel Odbor dopravy ndm.Pi.Otakara 77712,784 01 Litovel VEREJNA VYHLASXA OPATRENI OBECNE POVAHY STANOVENI MiSTNi UPRAVY PROVOZU NA POZEMNiCN XONAUNIKACiCH M6stskf riiad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org6n st6tni spr6vy podle ust.$ 124 odst.6 z6kona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0,mistn6 piisluSnf podle ust.g 11 zAkona 6.500/2004 Sb <.>,spr6vni i6d,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen spr6vni i6d),na z6klad6 n6vrhu zpracovan6m M6stem Litovel,odborem MHaSl,n6m.P.Olakara 778,7'8401Litovel,po projedn5ni s Policii eR,Krajskim feditelstvim policie Olomouck6ho kraje,Uzemnim odborem Olomouc,dopravnim inspektor6tem,Kosmonaut0 10,77136 Olomouc ze dne: 14.05.2019 pod 6.j.: RPM-603134rcJ-2019-140506 a po jeho posouzenl,v sou]adu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) zSkona o silnidnlm provozu a vyhl55ky 6.29412015 Sb <.>,kterou se prov5d6jl pravidla provozu na pozemnich komunikacich a 0prava alizeni provozu na pozemnich komunikacich,v n6vaznosti na ust.S 171 a g 173 odst.1 z6kona 6.500/2004 Sb.spr6vni i6d,vyd6v6 opatieni obecn6 povahy,ktenim stanovi mistni 6pravu provozu na pozemnich komunikacich misto trval6 ripravy: mistni komunikace,ul.Pod6bradova v Litovli d0vod fpravy: zvyraznilnizfikazu zastavenl a stSni v z02en6m fseku u!.PodEbradovy v Litovli doba fpravy: zp0sob vyzna6eni: odpov6dn6 osoba: bez omezeni dopravni zna6enije stanoveno na z6klad6 piilo2en6ho situadniho pl6nku,ktenf je piilohou tohoto stanovenl Martin Kope6nf,M6sto Litovel,ndm.P.Otakara 778,784 01 Litovel,tel: 585153140 M6sto Litovel tCo: oozggtgB 6.tetu:3620811/0100 lD datov6 schrinky: 4rub4s3 Tel.i +420 585 1 53 1 1 1 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu Litovef; ::' i Datum,:{5r08,20.19 C.j.:r-rt 14688/2019 Sp.znadka: DOP 256/2019 MSe gRiso_vf' znak 280.10.skarta6ni znak S5 Tel.:585153251 f -*rif.ief tnina@mestolitovel.cz,:i Opr6Un6nd il ied n f.osoba po.vyiizen f: $ekanina Miloalav r,r Opr5vn6h6 tl fed n i'osoba 1 pro pode <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3178811

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz