« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu přejezdu P4972 v žkm 13,616 na trati Pečky - Zásmuky, v k.ú. Bošice u Kouřimi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OD 68603 (39,1 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vaše čj.(zn.):
<br> Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 68603/19-vol
OD vol 14889/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
1
0/0
<br>
Datum: 05.08.2019
<br>
<br> O z n á m e n í
<br> zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 40 odst.4 písm <.>
a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
PK“) obdržel dne 8.7.2019 žádost Správy železniční dopravní cesty,s.o <.>,se sídlem Dlážděná 1003/7 <,>
110 00 Praha 1,IČ 70994234,Oblastního ředitelství ředitelství Praha se sídlem Partyzánská 24,170
00 Praha 7 o vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P4972 v žkm 13,616 na trati Pečky -
Zásmuky,v k.ú.Bošice u Kouřimi.Jedná se o zrušení původního křížení účelové komunikace <,>
nacházející se na pozemcích p.č.315/6 a 315/12 v k.ú.Bošice u Kouřimi ve vlastnictví obce Svojšice
s železniční tratí Pečky - Zásmuky,které je již dlouhodobě neužívané,o čemž svědčí i vzrostlá
vegetace podél přejezdu,čímž tento pozbyl svého významu <.>
MěÚ Kolín odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle § 40,odst.4 písm.a) zákona o
PK dle § 44 odst.1 a § 47 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“)
<br>
o z n a m u j e
<br>
zahájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení železničního přejezdu P4972 v žkm 13,616 na
trati Pečky - Zásmuky,v k.ú.Bošice u Kouřimi,které je zdejším úřadem vedeno podle § 37,odst.4
zákona o PK <.>
<br>
<br> Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky,závazná stanoviska či jiné důkazy
nejpozději do 6.9.201...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz