« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/03546 v Litovli, část Unčovice - Unčovice úprava VVN DTS KNN a VNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stskf rilad Litove! Odbor dopravy ndm.Pi.Otakara 77712,784 01 Litovel OZNAMEU1 VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 6iad Litovel,odbor dopravy,jako piisluSnf org6n st?tni spr6vy podle u!! S 124 odst.6 z6kona e.goilzOOO Sb <.>,o provozu ni pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpistit (d6le jen "z6kon o silnicnim provozu"),<.> obdrZel dne:24.07.2019 od XXX XXXXXX Stavitelstvi sr.o <.>,k uosteniciXXslga,Xso 02 pierov lv - Ujezdec,<.> leo: 278 44 579,zastoupen6ho na z6klad6 pln6 moci SEKNE s r.o <.>,Hamersk6 12,772 00 Olomouc,ICO: 623 63 701,26dost o stanoveni piechodn6 fpravy provozu na pozemnich komunikacich - sil.ll!/03546 v Litovli,65st Un6ovice z d0vodu realizace stavby: l,Un6ovice tprava WN DTS KNN a vNN ".Prdce budou probihat v terminu od: 12.08.2019 do 16.08.2019.K 26dosti piechodn6 fpravy provozu bylo piedloZeno piedchozi pisemn6 doporudenidotden6ho org6nu Policie dR Krajsk6ho'iediietstvi poticie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,ze dne: 22.07.2019 poo e.j <.>,KRpM-849qd -ttcJ-2019-140506.M6stski riiad Litovel,odbor dopravy,po-po_sou.zeni Z6dosti v soulidu s ust.g 77 odst.1 pism.c) z6konaosilnidnim provozu v ndvaznostina ust.$ 77 o_ds!.5z6kona o silni6nim provoiu a ust.S iZt z6kona 6.5OO/2004 Sb <.>,sprdvnl i6d,ve zn6nipozd6j5ich piedpistt ("d6le jen sprdvni i6d") stanovi piechodnou fpravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 ripravy: sil.lll/03546 v Litovli,66st Un6ovice d0vod piechodn6 (pravy:' Un6ovice [prava WN DTS KNN a VNN " termin ripravy: od 12.08.2019 do 16.08.2019.po nabyti tiCinnosti OOP stanovenl.Dopravni omezenije rozdEleno do 4.FAzi.M6sto Litovel teo:oozggtgB d.tetu:3620811/0100 lD datov6 schrinky: 4rub4s3 Tal.i +424 585 1 53 I 1 1 E-mail : sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel,eu c;,i,;Ltr,14085/20i19 -=,i ;,i: Sp.zna6ka: DOP 295/2019 MSe Spisovf znak 280.t0.skarta6ni znak SS Tel.:585153251 E-mail: sekanina@mestolitovel.cz Opiavnena Uredni osob,:a...

Načteno

edesky.cz/d/3178324

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz