« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - sil. III/03546, Rekonstrukce mostu 03546-2, Litovel, Březové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
Mdstslqf 0iad Litovel Odbor dopravy ndm.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel OZNAMENi VEREJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 (pravy provozu na pozemnich komunikacich Mlstskf fiad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org6n st6tni spr6vy podle ust.$ 124 odst.6 z6kona 6.36i/2OOO Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,<,> z5kon o silnidnim provozu"),obdrZel dne: 30.07.2019 od Hro5i stavby Morava a.s <.>,Pr0myslov5 955/4,ilg OO Olomouc,tbO: ZaS'97 460,zastoupena na z6klad6 pln6 moci VYZNAC s r.o <.>,Srdznd 511311,586 01 Jihlava,ieO' Otg 16297,zastoupena na z6ktad6 pln6 mod GEFAB CS sr.o <.>,Sv6dsk5 5,620 00 Brno,teO: +tO 02901,Z6dost o stanoveni piechodn6 upravy provozu na pozemnich komunikacich sil.lll/03il6 z dtvodu realizaer- stavby: 'Rekonstrukce mostu 03il6-2,Litovel,Biezov6".Pr6ce budou probihat v terminu od 12.08.2019 do 27.1O.2O19.K 26dosti piechodn6 0pravy provozu bylo piedloieno piedchozl pisemn6 doporu6eni dotden6ho org6nu Policie eR Krajsk6_ho ieditelstvl policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,DI,ze dne: 26.07.2019 poo e.1.: KRPM-90750-1/eJ-2019 -140506.M6stskf uiad Litovel,odbor dopravy po posouzeni 26dosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) z6kona o silniEnfm provozu v ndvaznosti na ust.$ 77 odst.5zAkona o silni[nlm provozu a ust.S 171 zdkonae.500/2004 Sb <.>,spr6vni idd,ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft (,ddle jen spr6vniiad') stanovi piechodnou fipravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 ripravy: sil.lll/03546 d0vod piechodn6 fpravy: "Rekonstrukce mostu 03546-2,Litovel,Biezov6'.termin fpravy: od 12.08.2019 do 27.10.2019 po nabyti ri6innosti OOP stanovenl M6sto Litovel teo: oozggtgS e.tidtu:3620811/0100 lD datov6 schrdnky: 4rub4s3 fel.: +424 585 153 111 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu C.;.:ltr 14390/2019 Sp.zna6ka: DOP 299/2019 MSe Spisovf znak 280.10.skarta6n[ znak 55 Tel.:585153251 E-mail: sekanina@mestolitovel.cz :,<.>,Opr6vn€n6 ufednf osoba po vyiizeni:Sekanina M...

Načteno

edesky.cz/d/3178322

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz