« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - sil.III/3732 v obci Senice na Hané, část Odrlice a sil. III/44912 v úseku od obce Senice na Hané, část Odrlice po žel.zastávku Odrlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stslqf 0iad Litovel Odbor dopravy n6m.Pi.Otakara 77712,784 0l Litovel OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU n6vrh na opatieni obecn6 povahy stanoveni mistni ripravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,jako ptislu5nf org6n st{tni spr6vy podle ust.g 124 odst.6 zAkona 6.361/2000 9b <.>,9 provozu na pozemnlch komunikicich,ve zn6ni poza6;3icn pfeOpiJt,v souladu ust.$ 171 a S 172 odst.1 zAkona e.500/2004 Sb <.>,spr6vni f6d ve zn6ni pbzd6l5lcfr zifont zveiejfiuje zim6r na fpravu dopravniho znaEeni sil.lll/3732 v obci Senice na Han6,d6st Odrlice a sil.ltl/44912 v 6seku od obce Senice na Han6,i6st Odrlice po iel.zastivku Odrtice dle n6vrhu zpracovan6m SEKNE sr.o <.>,Hamep!,g 12,772 00 Olomouc,leO: 623 63 701 a po jeho piedchozim plsemn6m vyj6dieni Policie eR,Krajsk6 ieditelstvl policie Olomouck6ho kraje,Ur"rilodbor Olomouc,dopravni inspektor6t,Kosmonautit 10,771 36 Olomouc,ze dne: OS.O7.}Otg pod 6.j.: KRPM-8 1 2 1 1 -1 rcJ-201 9-1 40506.D0vod stanoveni mistni 6pravy: Omezeni parkov6nivozidel nad 3,5 t - sil.lllt3732v d6sti Odrlice (dopr.zn.E.lZga,lZgb) a ygozgrl6ni na zvf5eni vfskyt chodcfr na silnici lr1v44912 v 0seku io iel.zastavky |onice po 66st Odrlice (dopr.zn.E.A12a).V souladu s ust.S 172,odst.4 a odst.5 sprivniho iSdu mohou opr6vn6n6 osoby podat k nivrhu 9ga!ign! obecn6 povahy piipominky nebo n6mitky v terminu Co 30 dng ode dird zveiein6ni na 0iedni desce.M6sto Litovel tCo: oozggtoe e.(6tu:3620811/0100 lD datov6 schrinky: 4rub4s3 fel.: +42A 585 1 53 1 1 1 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz www'litovel.eu Sp.znaEka: DOP 285/2019 MSe Spisovli znak 280.10.skarta6niznak 55 Tel.:585153251 E-mail: sekanina@mestolitovel.cz Oprdvn6ni 0iedni osoba po vyiizeni:Sekanina Miloslav Oprdvn6n 6 *i,ed n I osobajro poctepisovdn f : l.n g.patel Filf pek 1 Odtvodn6ni: M6stskf 0iad Litove!_odb9r dopravy,n6m.P.Otakara 77712,784 Ol Litovel,ICO: OO2 99 13g,piedktdd6 v soulad-u s ust.$ 172 odst.1 spr6vniho i5du n6vrh opatieni obecn6 povahy k 0prav6 vf5e uveden6ho...

Načteno

edesky.cz/d/3178321

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz