« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - nám. Přemysla Otakara, ul. Vlašímova, Masarykova, Husova, Poděbradova,Boskovicova,1. máje,Šafaříkova,Kostelní,Havlíčkova,Palackého - konání kulturní akce Litovelské sl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stshf (Iad Litovel Odbor dopravy ndm.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel OZNAMETi VENEJNOU VYHLASKOU opatfeni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 ripravy provozu na pozemnich komunikacich M6stski 0iad_Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf orgdn st6tni spr5vy podle ust.g 124 odst.6 zAkona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnfch komunikaciih,ve zn6ni poz-allsicn preoiis& (d6te jen,<,> zAkon o silnidnim provozu'),obdrZel dne 22.07.2019 od M6sta Litovel,ham.'p.btarira z7g,784 01 Litovel,leO: OO2 99 138,Z6dost o stanoveni piechodn6 upravy provozu na pozemn[ch komunikaclch - ndm.P.Otakara,ul.Boskovicova,ul.1.m6je,ul.Pod6bradbva,-ul.Husova,ul.Safaiikova,ul.Masarykova,ul.Vla5[mova,ul.Kostelni,ul.Havlidkova a ul.Palack6ho v Litovli z d0vodu konani kulturnl akce: " Litovelsk6 slavnosti 2019.K 26dostike stanovenipiechodn6 0pravy provozu bylo piedloZeno piedchozipisemn6 doporuEeni dotden6ho org6nu Po!ig," CR Krajsk6ho ieditelstvl poticie Olomouck6ho kraje,Uzemni odbor dlorouc,Dl,Kosmonaut0 10,771 36 Olomouc,ze dne: 24.07.2019,pod 6.j.: KRpM-gggsg-1/eJ-201g-140s06.M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy po posouzeni Zddosti v souladu s ust.g 77 odst.1 pism.c) z6kona o silnidnim provozu v n6vaznosti na ust.$ 77 odst.5 z6kona o silnidnim proiozu a ust.S 171 z1kona E.500/2004 sb <.>,sprdvni i6d,ve zn6nl pozd6jsich piedpis0 (,<,> ddte jen spr6vni red") stanovi piechodnou tipravu provozu na pozemnich komunikacich Ti"jlpj:"hodn6.0pravy: n6m.P.Otakara,ul.Boskovicova,ut.1.m6je,ul.pod6bradova,ul.Husova,ul.Safaiikova,ul.Masarykova,ul.Vla5lmova,ul.Kostelni,ul.Havli6kova a ul.Palack6ho v Litovli d0vod piechodn6 [pravy: kon6ni kulturniakce:,Litovelsk6 slavnosti 2019".doba ripravy: po nabytl ticinnosti opatieni obecn6 povahy tohoto stanoveni,tj.p6tim dnem po vyvesenl od 06.09.2019 do 07.09.2019 M6sto Litovel tCo: oozggrea e.udtu: 362081 1/0'100 lD datov6 schrinky: 4rub4s3 Tej.| +420 585 1 53 I 1 1 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu e.i.:ttt 13981/2019 S[.znaEka: DOP 293/2019 MSe Spis...

Načteno

edesky.cz/d/3178320

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz