« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Chodník podél I/44 - Široký Brod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15650944510phptbflhf.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/ 40036/2019/MKSp.zn.: MJ/39471/2019/03/ODSH/MKVyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 05.08.2019 Obeč Mikuloviče,IČČO 00303003,Hlavníí 5,790 84 Mikuloviče
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOUObeč Mikuloviče,IČČO 00303003,Hlavníí 5,790 84 Mikuloviče (daí le XXX "stavebníík") dne XX.XX.XXXXpodal zčaídost o vydaí níí stavebníího povoleníí na stavbu:
Chodník podél I/44 – Široký BrodSO 101 Čhodníík(daí le XXX „stavba“) na pozemku st.p.XX,XXX,126/1,134,140,parč.čč.1309,1310/3,1359/1,1359/2,1359/4,1359/5,1360,1362,1363/2,1363/3,1395,1398/2,1435/3,1436,1438,1442/2,1449,1454/6,1485,1493/1,1493/2,1497/1,1497/2 v katastraí lníím uí zemíí SČ irokyí Brod.Uvedenyím dnembylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí.Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o novou výstavbu chodníku podél silnice I/44 v místní části Široký Brod obce Mikulovice.Chodník
je navržen v základním šířkovém uspořádání 1,50m,dvoupruhový obousměrný.Začíná u mostu ev.č.44-
068 přes řeku Bělou,kde se napojuje na konec římsy pochozího chodníku na mostě.Trasa chodníku v
přidruženém prostoru silnice vede po její pravé straně ve směru od obce Mikulovice k obci Písečná.Po 15-
ti metrech od začátku úseku v místech stávající křižovatky je navrženo místo pro přecházení; plocha
křižovatky je redukována tak,aby vyhovovala pro průjezd do všech větví křižovatky,místo pro přecházení
je navrženo v délce 9,25m.Chodník dále pokračuje od křižovatky oddálen v šíři 2,00m od okraje silnice; je
zde navržen parkovací záliv pro dvě parkovací místa s podélným řazením.Za parkovacím zálivem
chodník pokračuje v šířce 2,00m,přimknutý na silniční obrubník silnice.V km 0,105 je šířka chodníku,s
ohledem na stávající budovu,1,37m.Od km 0,129 je chodník znovu oddálen od silnice v šíři 2,00m po
navržení parkovacího zálivu pro jedno parkovací místo s podélným řazením.Od km 0,138 až po km 0,204
je chodník veden v přidruženém prostoru silnice,o...

Načteno

edesky.cz/d/3177121

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz