« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - stanovení dopravního značení v křižovatce silnic I/60 s II/369 v obci Lipová-lázně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15650782640phpqgrx4i.pdf
mĚsľsxÝ Únĺo ĺesrnĺĺ odbor dopravY O a silničního hospodá ství - 5 -08- 2019 ď LEGENDA: stTuÁcE: WZaawt M h{EN br",crčsl ís,nlf łozsrl zoll f 4c * V Nffi**.ffiE'Żł& Nl Ęs/ 4 '+r* e t I í\,ľ\ ',\N\'3-\ + PozNÁMKA: ilo.zsum zgĺuE rc @HLEooVÝch ŤRoÚHELNĺxU woLEJśi sLNcE.ÁE vŻHlEoEł K rcPNill UsĚRŇUJlclcH PMU xŘżry^Ífr (osTRÜWU' P ECHoDU PRo choocE' @HMNÉHo GÍRuvKu A NŤ@U$wcH zluw) ^ DÁlE rc PRoEoN,lNls ms BYLo NÄWżENo NA \ oLEJŠl xďUNBcl UMĺsTlT ŻN^Ćru'P4 - oEJ *EhosT v JlŻ*'- vomRowÉ mmwiłAcENlJE NAvRŹErc V PNÍo\É ÚruvÉ u60 LlPoVÁ - LÁzNĚ # ŘEorIELsWi slLNlc A DÄLNlc ČRM FABÚ 5.c/! i.( cc qfuil 4 srcLEĆNosT uRErA ś-Ĺo._ l o LlrcvÁ - LÁzNt ^a^ KARETA s.r.o.xt.eć la'lsl Ě2 0l &uil KA R ETA OopBmi stavby PROJEKCE s.r,o.-ffi Ú'.đd t,6ŕaný Ż.aŕł|(Ę '.''.<.> 'ncloY:l.k lng.XXXXX XXXXXXXX g\X PO E V\ -_-o ę" t Datum: X{l i 2(ll9 Č.i KRPMí.ł l 7ĺ!l/ĆJ-20l9- l Jfi )DP soťHLAsi : <.>,<.>.<.> {ffi,so 101 RDS s FfťtĺcÍ ! ''.ícl s5 a2l sl 12J l$ l/60 UPoVÁ - l,ÁzNĚ so 101 - KouuNtx cE sÍruAcE DoPRAvt{ĺHo zN^čB{ĺ 07 'e ŕ PO 2019-08-06T06:22:27+0000 Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
export2udfile0-15650782640phpfvtqbn.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/40237/2019/MKSp.zn.: MJ/28299/2019/05/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 5.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZUMečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čhnečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „zaíkon osilniččníím provozu“),podle § XX odst.X píísm.č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 173 zaíkonačč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaí d“),na zaíkladeč zčaí dosti,kterou dne 31.5.2019 podal zčadatel KAŘETA s.r.o <.>,ÍČČO 62360213,Krnovskaí 1877/51,792 01 Bruntaí l,v zastoupeníí: SEKNE spol.s r.o <.>,ÍČČO 62363701,Hamerskaí 12,772 00 Olomouč (daí le XXX „zčadatel“),poprčedčhozíím píísemneím vyjaídrčeníí Poličie ČČeskeí republiky,Krajskeí rčeditelstvíí poličie Olomoučkeíhokraje,uí zemníí odbor Jeseníík,dopravníí inspektoraí t,vydaneím dne 30.5.2019 pod čč.j.KŘPM-64170-1/ČČJ-2019-1400DP <,>
<br> s t a n o v í
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.Míísto míístníí uí pravy provozu: silniče ÍÍ/369 a míístníí komunikače v uí seku dotččeneím realizačíí stavby „Í/60 Lipovaí -laí zneč“,viz.prčíílohaDoba míístníí uí pravy provozu: trvaleDuů vod míístníí uí pravy provozu: realizače stavby „Í/60 Lipovaí -laí zneč“,jejíízč stavebnííkem je ŘČ editelstvíí silnič a daí lnič ČČŘZpuů sob provedeníí:vodorovneí dopravníí značčeníí bude provedeno a svisleí dopravníího značčeníí bude osazeno,vččetnečodstranečníí značčeníí staívajííčíího,v souvislosti s provedeníím vyísče jmenovaneí stavby,a to dle prčilozčeneísituačeTermíín provedeníí: vodorovneí dopravníí značčeníí bude provedeno a svisleí dopravníího značčeníí bude osaze...

Načteno

edesky.cz/d/3177119

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz