« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/37313. 37320,37321 a MK v obci Bouzov a Podolí - Balony na Hradem, Moravské hrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stskf tiiad Litovel Odbor dopravy n6m.Pt.Otakara 77712,784 01 Litovel OZNAMEUi VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 Povahy stanoveni piechodn6 fpravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf riiad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org6n st6tni sprdvy polle ust.$ 124 odst.6 z6kona 6.361i2000 Sb <.>,o provozu na pozemnlch komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,z6kon o silni6nim provozu"),obdrZel dne: 31.07.2019 od Obce Bouzov,Bouzov 2,783 25 Bouzov,ieO: OOZg871g,zastoupen6 na z6klad6 pln6 moci SEKNE s.r.o <.>,Hamersk6 12,772 00 Olomouc,leO: OZg 63 701,Zddost o stanoveni piechodne ripravy provozu na pozemnich komunikacich - sil.lll/37313,llll3732},llll37321 a mistni komunikace vobci Bouzov a v mistni 65sti Podoli zd0vodu kon6ni kulturniakce:" Balony nad Hradem a Moravsk6 hrady'.K ZSdosti ke stanoveni piechodn6 0pravy provozu bylo piedlo2eno piedcho-zi pisemn6 doporu6eni dot6en6ho orgSnu Policie eR,Krajskeiro fdOiietstvi poliiie Cilomouck6ho kraje,Uzemni odbor Olomouc,Dt,Kosmon"It,:,10,77136 Olomouc,ze dne: 29.07.2019 pod 6.j.: KRPM - 91661-1/C,l-ZOtg-1q0506.M6stskf fiad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni 26dosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) z6kona o silni[nim provozu v n5vaznosti na ust.$ 77 odst.5 z6kona o silnidnlm provozu a ust.S 171 zdkona 6.5OO/2004 Sb <.>,spr6vni i6d,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (,d6le jen spr6vni fAd') stanovi piechodnou 0pravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 ripravy: sil.lll/37313,111137320,llll37321 a mistni komunikace v obci Bouzov a v mistni66sti Podoli d0vod piechodn6 0pravy: kondnf kulturnl akce :,Balony nad Hradem a Moravsk6 hrady".termin 0pravy: 17.08.2019 - Balony nad Hradem a 23.08.2019 od 10:00 hod.do 25.08.2019 do 07:00 hod.- Moravsk6 hrady - po nabytl 06innosti opatieniobecn6 povahy.M6sto Litovel tCo: oozggt3s d.0dtu: 362081 1 /01 00 ID datov6 schr6nky: 4rub4s3 Telj +420 585 1 53 1 I 1 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz www'litovel.eu c.j.: ttr M4t212019,i;.' - <.>,i : I :-' :"'i"':'!::-...

Načteno

edesky.cz/d/3176523

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz